Informacje‎ > ‎

Stypendia


STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY – klasy III

opublikowane: 17 kwi 2017, 22:07 przez Robert Świder

   Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
 1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

   Zasady i tryb przyznawania stypendium
 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów klas III składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 25 kwietnia 2017r.
 2. W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to 25 kwietnia 2017r. – data klasyfikacyjnej RP!
 3. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 25 kwietnia 2017r.
 4. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 5. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 6. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 7. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 8. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego ucznia.
 9. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

UWAGA!
Wniosek o stypendium Dyrektora szkoły mogą także składać uczniowie, którzy składają wniosek o stypendium Miasta Rzeszowa (które dla absolwentów jest wypłacane jednorazowo).

STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA (tzw. prezydenckie) ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA – klasy III

opublikowane: 17 kwi 2017, 21:59 przez Robert Świder

 Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 3. uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10 (liczone są tylko oceny z trzeciej klasy),
 4. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 5. nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.
  Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen kwalifikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocen nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 3. uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
  • tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
  • tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
  • tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,
 4. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 5. nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.
Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 kwietnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
 • arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
 • zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.
Termin i sposób załatwienia:
W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium szkoła składa do Oddziału Stypendiów po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.
Ponieważ z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po zaakceptowaniu go przez Radę Pedagogiczną, uczeń składa wniosek o stypendium do pedagogów szkolnych do dnia klasyfikacyjnego (końcoworocznego) posiedzenia rady pedagogicznej – czyli do 25 kwietnia 2017r.
W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.
Podstawa prawna:
Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel.: 17 875 46 14.
Inne informacje:
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Uwaga:
Uczeń, jego rodzice i wychowawca powinni jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne!!!!!!!!!!!!

Treść stosownej Uchwały Rady Miasta i druki wniosków do pobrania ze strony:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY

opublikowane: 29 sty 2017, 00:23 przez Robert Świder

  Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
 1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

  Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 31 stycznia 2017r.
  W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to 31stycznia 2017r. – data klasyfikacyjnej RP!
 2. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 31 stycznia 2017r.
 3. Zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 4. Wysokość stypendium uzależniona jest od środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 5. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia.
 6. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

STYPENDIA – WRZESIEŃ 2016

opublikowane: 31 sie 2016, 23:21 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 31 sie 2016, 23:22 ]

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

 

Warunki uzyskania stypendium:
Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa,
2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania,
4. w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
5. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,
6. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 4,50,
7. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych co najmniej 5,30.
Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych) w przypadku liceum ogólnokształcącego oblicza się na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród następujących:


a) matematyka,
b) fizyka
c) biologia,
d) chemia,
e) informatyka,
f) geografia,

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony przez pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia niepełnoletniego wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera (wszystkie części zawierające informacje o uczniu),
2. arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do przyznania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły) lub zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

Termin i miejsce złożenia dokumentów
Czytelnie i bez żadnych skreśleń czy poprawek wypełnione wnioski (a uczniowie klas I wraz z zaświadczeniami o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum) uczniowie składają do dnia 16 września 2016r. do pedagogów szkolnych. Pedagodzy sprawdzają poprawność wypełnienia wniosku, do wniosków uczniów klas II i III dołączają arkusz ocen z poprzedniej klasy. Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje wnioski, a następnie wnioski składane są w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Inne informacje
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.
W przypadku gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” albo „Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium w ramach niniejszego Programu.

 

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym, druki wniosków i zaświadczeń są do pobrania na stronie:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-mlody-inzynier

 

Stypendia szkolne

 Warunki uzyskania stypendium:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.); obecnie wynosi ona 514 zł netto

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie szkół - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Wymagane dokumenty

•    wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

•    zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel. 17 875 46 39.

 

Termin: Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września 2016r.

 

Formy stypendium szkolnego

•    całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

•    całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki,

•    całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

 

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium szkolnego, druki wniosków i zaświadczeń są do pobrania na stronie:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

 

 Zasiłki szkolne

 

Warunki uzyskania
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.
O zasiłek szkolny mogą ubiegać się uczniowie szkół do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
Wymagane dokumenty
•    wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
•    dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.
Miejsce złożenia dokumentów: Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a.

Termin i sposób załatwienia: O zasiłek szkolny może ubiegać się, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku:
•    rodzic ucznia,

•    pełnoletni uczeń,

•    dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Inne informacje
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 590,00 zł.  

 

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania zasiłku, druki wniosków i zaświadczeń są do pobrania na stronie:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 

„Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. 

   

     W dniu 5 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z ww. programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 będą mogli otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych mogą otrzymać uczniowie:
- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zasady udzielania pomocy
1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do 9 września 2016 r.
3. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
4. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej www.erzeszow.pl).
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego,

do kwoty 445 zł

Informacje dodatkowe
1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub rodzica, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 - „Wyprawka szkolna”.
3. W przypadku zakupu podręczników przez szkołę zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie zbiorczych faktur wystawionych na szkołę, z określeniem kosztów poniesionych przez rodzica.
4. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania dofinansowania zakupu podręczników oraz druk wniosku dostępne na stronie:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2016-r-wyprawka-szkolna

 

Stypendium w ramach projektu
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017

 

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów/uczennic klas pierwszych prowadzony będzie przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie od 9 do 23 września 2016 r.

    Pedagodzy szkolni udzielają wszelkich informacji o warunkach przyznawania stypendium i sposobie wypełniania dokumentów.

    Wypełnione, wydrukowane, podpisane wnioski wraz z właściwie opisanymi kopertami pedagodzy przyjmują od 9 do 20 września 2016r.

 

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i przynajmniej jedno z kryterium dodatkowego:

1) kryteria obowiązkowe:

a) złożenie wniosku,
b) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
c) nie uzyskiwanie w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
d) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2015/2016, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
e) średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2015/2016, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,,
f) dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2015), nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. 
g) osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

- co najmniej 170% łącznie z części pierwszej i drugiej sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 co najmniej 34 punkty (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),

- co najmniej 170% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 170% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym,

h) opracowany Indywidualny Plan Rozwoju, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

2) kryteria dodatkowe:

a) szczególne osiągnięcia edukacyjne 2  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,

b) inne osiągnięcia edukacyjne 3  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

 

Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje o projekcie oraz aplikacja do wypełniania wniosku znajdują się na stronie:

www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia unijne dla uczniów -> Szkolnictwo ogólne, lub www.podkarpackie.edu.pl -> Szkolnictwo ogólne

Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu ul. Lisa Kuli 13, pokój nr 24, telefon: (17) 747 59 40, (17) 747 59 30, (17) 747 59 41, (17) 747 59 42, (17) 747 59 43, adres e-mail:dek@podkarpackie.pl

 

 

 

INFORMACJE O INNYCH STYPENDIACH dostępne na stronach:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/inne-stypendia-dla-uczniow

http://www.mojestypendium.pl/

STYPENDIA – CZERWIEC 2016r.

opublikowane: 6 cze 2016, 01:25 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 31 sie 2016, 23:22 ]

  STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a)      w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);

b)      w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

c)      wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendium

1.      Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów klas I i II składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 21czerwca 2016r.

W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to 21czerwca 2016r. – data klasyfikacyjnej RP!

2.      Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 21czerwca 2016r.

3.      Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.

4.      Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.

5.      Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.

6.      Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ucznia lub jego rodziców.

7.      Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

 

STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA (tzw. prezydenckie)

ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1.      posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów (uczeń musi być zameldowany w Rzeszowie przez cały okres pobierania stypendium: wrzesień – czerwiec),

2.      uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zrealizowanych w aktualnej klasie - co najmniej: 5,10 (razem z religią),

3.      uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

4.      nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1.      posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2.      uzyskali jedno z następujących osiągnięć:

a)      tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim,

b)      tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,

c)      tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,

3.      uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

4.      nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.

W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 roku.

Termin: Ponieważ z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po zaakceptowaniu wniosków przez radę pedagogiczną, termin składania wniosków do pedagogów szkolnych upływa w dniu konferencji klasyfikacyjnej – 21 czerwca 2016r.
W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia. 

 Wymagane dokumenty:

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
• zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

 

Uwaga 1: Część B wniosku (zaleconą do wypełnienia przez dyrektora szkoły) wypełniają: uczeń i/lub wychowawca.

Uwaga 2:Kompletnie wypełniony, bez jakichkolwiek skreśleń czy poprawek wniosek o stypendium każdy uczeń indywidualnie składa u pedagogów szkolnych (możliwość sprawdzenia i zalecenia przepisania wniosku).

Uwaga 3: Uczeń, jego rodzice i wychowawca powinni jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne!!!!!!!!!!!!

Uwaga 4:W przypadku, gdy uczeń uzyskał Stypendium Dyrektora szkoły za II semestr, to okres przyznania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce ulega skróceniu o jeden miesiąc.

Uwaga 5:Tegoroczne (nowe) formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia1

Uwaga 6:Od bieżącego roku stypendia za osiągnięcia w konkursach artystycznych (tanecznych, plastycznych, literackich, recytatorskich itp.) przyznawane są przez Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa – wnioskodawcą jest podmiot realizujący zajęcia / aktywność artystyczną).

 

PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

"NIE ZAGUBIĆ TALENTU"

 - STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W ramach Programu przyznawane są:

1)      stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,

2)      stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,

3)      nagrody pieniężne.

Ad 1. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne jest uczeń uczący się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne za poprzedni rok szkolny, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w ust. 1 nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium. Uczniom pobierającym stypendium z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we wniosku, stypendium nie przysługuje.

Ad 2.Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, uczący się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający szczególne i udokumentowane osiągnięcia w nauce za poprzedni rok szkolny.

2. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, który w poprzednim roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe warunki:

1)      uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2)      uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej: 4,8 - w przypadku szkół ponadgimnazjalnych,

3)      posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz w olimpiadach i turniejach,

4)      nie pobiera stypendium finansowanego z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we wniosku.

3. Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w ust. 1-2 nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów może być brana również pod uwagę sytuacja rodzinna lub materialna kandydata do stypendium.

 Ad 3. Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest, uczący się na terenie województwa podkarpackiego, uczeń: szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,

 W przypadku olimpiad, konkursów, turniejów, w których rywalizacja jest zespołowa, nagroda może zostać przyznana, jeżeli wniosek dotyczy drużyny lub zespołu osób.

Nagroda pieniężna może być przyznana zespołowi artystycznemu, działającemu w szkole lub placówce na terenie województwa podkarpackiego, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym szczególne osiągnięcia na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim.

 

Wymagane dokumenty:

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody występuje dyrektor szkoły lub placówki.

2. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej powinien zawierać:

1)      oznaczenie wnioskodawcy,

2)      dane osobowe ucznia,

3)      dane zespołu artystycznego - w przypadku wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu artystycznego,

4)      dane osobowe opiekunów prawnych - w przypadku ucznia niepełnoletniego,

5)      informacje o osiągnięciach,

6)      inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody.

7)      numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane stypendium lub nagroda,

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)      kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,

2)      kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem,

3)      oświadczenie o niepobieraniu za te same osiągnięcia stypendium finansowanego z innego źródła, napisane i podpisane przez ucznia pełnoletniego lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium.

4)      rekomendację dyrektora szkoły.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium można dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną lub materialną kandydata do stypendium.

5. Wnioski wypełnione komputerowo, składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego do dnia 30 lipca. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania.

W przypadku, jeżeli osiągnięcia ucznia przedstawione we wniosku są niewystarczające do przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe ale mogą kwalifikować ucznia do otrzymania nagrody pieniężnej, wniosek taki traktowany jest jako wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.

Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, od dnia 1 września do 30 czerwca następnego roku. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.

Treść uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego i formularze wniosków do pobrania na stronie:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu


STYPENDIA „MARSZAŁKOWSKIE”  DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

na rok 2016/2017

W ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne”.

 

Program stypendialny dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.

 

Kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych:

Kryteria obowiązkowe:

 1. złożenie wniosku;
 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 3. nie uzyskiwanie w roku szkolnym  2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego ze środków unijnych
 4. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 5. średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 6. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 2015, nie przekraczający 1348 zł, (w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko  niepełnosprawne- 1528zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium.
 7. osiągnięcie wymaganego wyniku z egzaminu gimnazjalnego co najmniej 170% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 170% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym,
 8. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

 Kryteria dodatkowe:

a) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub matematyki,

b) inne osiągnięcia edukacyjne2 w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub matematyki.

 Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkoweoraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

 • Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r.
 • Miesięczna wysokość stypendium wynosi 400 zł brutto.
 • Środki zostaną wypłacone w dwóch równych transzach: pierwsza do końca 2016r., druga na początku drugiego semestru (luty 2017r.).
 • Opiekun dydaktyczny nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
 • Szczegółowy „Regulamin przyznawania stypendiów” zostanie dopiero opracowany.
 • Internetowe formularze wniosków o stypendia będą dostępne w czerwcu na stronie internetowej: wrotapodkarpackie.pl
 • Nabór wniosków prawdopodobnie będzie trwał od około 24 czerwca do około 15 lipca 2016r.

  Adres strony projektu:

http://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/o-projekcie

 

STYPENDIA dla uczniów klas III 2016

opublikowane: 18 kwi 2016, 02:35 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 18 kwi 2016, 02:54 ]

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY – klasy III
Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
 1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów klas III składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 26 kwietnia 2016r.
 2. W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to 26 kwietnia 2016r. – data klasyfikacyjnej RP!
 3. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 28 kwietnia 2016r.
 4. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 5. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 6. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 7. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 8. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego ucznia.
 9. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

UWAGA!
Wniosek o stypendium Dyrektora szkoły mogą także składać uczniowie, którzy składają wniosek o stypendium Miasta Rzeszowa (które dla absolwentów jest wypłacane jednorazowo).


Wniosek do pobrania na dole strony

STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA (tzw. prezydenckie)
ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA – klasy III

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 3. uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10 (liczone są tylko oceny z trzeciej klasy),
 4. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 5. nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.
Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen kwalifikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocen nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 3. uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
  • tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
  • tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
  • tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,
 4. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 5. nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 kwietnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
Wymagane dokumenty:
Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
 • wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
 • arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
 • wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
 • arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
 • zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Termin i sposób załatwienia:

W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium szkoła składa do Oddziału Stypendiów po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.

Ponieważ z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po zaakceptowaniu go przez Radę Pedagogiczną, uczeń składa wniosek o stypendium do pedagogów szkolnych do dnia klasyfikacyjnego (końcoworocznego) posiedzenia rady pedagogicznej – czyli do 26 kwietnia 2016r.
 W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

Podstawa prawna:
Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel.: 17 875 46 14.

Inne informacje:
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Uwaga 1
Od bieżącego roku stypendia za osiągnięcia w konkursach artystycznych (tanecznych, plastycznych, literackich, recytatorskich itp.) przyznawane są przez Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa – wnioskodawcą jest podmiot realizujący zajęcia / aktywność artystyczną).
Uwaga 2:
Uczeń, jego rodzice i wychowawca powinni jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne!!!!!!!!!!!!
Uwaga 3:
Tegoroczne (nowe) formularze wniosków pojawią się na stronie internetowej Urzędu Miasta ok 15-20 kwietnia 2016r.


Treść stosownej Uchwały Rady Miasta i druki wniosków (od 20 kwietnia 2016) do pobrania ze strony: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia


STYPENDIUM W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
uczniowie klas III, absolwenci
dla osób uzdolnionych artystycznie – kryteria:
 • zameldowanie w Rzeszowie,
 • pobieranie nauki lub studiowanie w placówkach zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa,
 • wiek: do 26 roku życia,
 • zajmowanie się twórczością artystyczną,
 • wyróżnianie się talentem i swoimi osiągnięciami promowanie Rzeszowa.
Nabór wniosków do 30 czerwca2016r. w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.
Uwaga:
to jest stypendium, które dawniej było w grupie „Stypendia Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia” – pobierały go np. nasze uczennice z zespołów tanecznych: Korneli i T-8. Od tego roku nastąpiła zmiana!!!!!

Treść stosownej Uchwały Rady Miasta i druk wniosku do pobrania na stronie: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-kultury-sportu-i-turystyki/kultura/stypendia-w-zakresie-tworczosci-artystycznej


NAGRODA PIENIĘŻNA
w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”
dla uczniów klas III


Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest, uczący się na terenie województwa podkarpackiego, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,
Nagroda może być również przyznana absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej.
Nabór wniosków do 30 VII 2016r.
Treść uchwały Sejmiku dotycząca programu „Nie zagubić talentu”, druki wniosków i informacje o naborze będą dostępne od maja na stronie: http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu


STYPENDIUM DLA MATURZYSTÓW
IX edycja Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 20 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).
Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.
Fundacja IM. Lesława a. Pagi duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Kryteria:
 • średnia ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0,
 • aktywność pozaszkolna;
 • miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł. za okres ostatnich dwóch lat podatkowych;
 • do 15 maja 2016 wypełnienie wniosku aplikacyjnego zamieszczonego na stronie fundacji.

Dodatkowe informacje i program aplikacyjny na stronie: http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/ix-edycja-indeks-start2star/o-projekcie?lang=pl

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
DLA STUDENTÓW

 1. Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.
 2. Stypendium przysługuje w czasie trwania studiów pierwszego roku.
 3. Kandydaci do stypendium muszą spełniać dodatkowo wszystkie poniższe warunki:
  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
 4. W przypadku matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) punkty zostaną przeliczone na procenty w następujący sposób: P (uzyskany %) = [(ilość uzyskanych punktów): (max ilość punktów możliwych do uzyskania na maturze odpowiednio IB lub EB)] x 100%.
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:  www.edukacjawrotapodkarpackie.pl. początkiem października 2016 r. Nabór trwał będzie od 15 października 2016 r. ok. 2 tygodnie.
 6. W celu otrzymania stypendium student kieruje do Marszałka wymagane dokumenty, które stanowią:
  • wniosek,
  • kserokopia świadectwa maturalnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę lub notariusza (klauzula ”potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelny podpis i data),
  • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
  • oświadczenie o podjęciu po raz pierwszy studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez gminę, notariusza lub osobiście (klauzula ”potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelny podpis i data).
 7. Dokumenty o których mowa w ust. 6, należy złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera decyduje data nadania przesyłki.

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

opublikowane: 18 kwi 2016, 00:00 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 18 kwi 2016, 00:06 ]

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia1
 Na stronie Serwisu informacyjnego UM Rzeszowa znajduje się informacja oraz pliki do pobranie odnośnie stypendium.

Stypendia czerwiec 2015

opublikowane: 16 cze 2015, 22:49 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 16 cze 2015, 22:53 ]

STYPENDIA MIASTA RZESZOWA (tzw. prezydenckie)

ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (łącznie z religią) co najmniej  5,10 (bez „zaokrąglenia”, do dwóch miejsc po przecinku),

4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015.

 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2011 r., Nr 224 poz. 1346), konkursu na szczeblu międzynarodowym odbywającego się poza granicami państwa,
b) tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) konkursu na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku członka reprezentacji szkoły lub zespołu artystycznego działającego w szkole, placówce lub instytucji na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015.

 

     Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 r. roku.
W przypadku uzyskania przez ucznia w roku szkolnym 2014/2015 kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

 

    W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

 

Wymagane dokumenty:
Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
• arkusz ocen ucznia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
• arkusz ocen ucznia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
• zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski o stypendium składane są przez szkołę w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Partyzantów 10a, (tel.: 17 875 46 14). do dnia 15 lipca 2014 roku.

W związku z tym

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE (u pedagogów szkolnych)

UPŁYWA 23 CZERWCA 2015 ROKU.

 

Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego 2015/2016.

 

Wnioski do pobrania na stronie Urzędu Miasta:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia

UWAGA!!!!  

W przypadku, gdy uczeń ubiega się o stypendium Dyrektora szkoły za wyniki w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2014/2015, to okres przyznania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce za rok szkolny 2014/2015 ulega skróceniu o jeden miesiąc.

 

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY

   Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,900 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do trzech miejsc po przecinku);

b) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (dopuszcza się, zgodnie ze Statutem szkoły, 3 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia w semestrze);

c) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 23 czerwca 2015r.

2. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 23 czerwca 2015r.

3. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.

4. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.

5. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.

6. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia:

 STYPENDIA MARSZAŁKOWSKIE „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”

 

2. W ramach Programu "Nie zagubić talentu" przyznawane są:

1) stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, uczący się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający szczególne i udokumentowane osiągnięcia w nauce za poprzedni rok szkolny i który w poprzednim roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

b) uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 4,80 (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych),

c) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz w olimpiadach i turniejach,

 

2) stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,

 Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne jest uczeń uczący się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne za poprzedni rok szkolny, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów może być brana również pod uwagę sytuacja rodzinna lub materialna kandydata do stypendium.

 

3) nagrody pieniężne.

Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest, uczący się na terenie województwa podkarpackiego, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,

   W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, nagroda zostanie przyznana za osiągnięcie o najwyższej randze.

   W przypadku olimpiad, konkursów, turniejów, w których rywalizacja jest zespołowa, nagroda może zostać przyznana, jeżeli wniosek dotyczy drużyny lub zespołu osób.

    Przez konkursy, turnieje i olimpiady rozumieć należy konkursy, turnieje i olimpiady organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

     Nagroda pieniężna może być przyznana zespołowi artystycznemu, działającemu w szkole na terenie województwa podkarpackiego, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym szczególne osiągnięcia na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim.

 

Wymagane dokumenty i termin:

    Wnioskodawcą o przyznanie stypendium lub nagrody jest dyrektor szkoły. Uczeń wypełnia wniosek komputerowo, drukuje i dostarcza go (wraz ze wszystkimi załącznikami) do pedagogów szkolnych do dnia 26 VI 2015r.

    Do wniosku należy dołączyć:

a) kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,

b) kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem,

c) oświadczenie o niepobieraniu za te same osiągnięcia stypendium finansowanego z innego źródła, napisane i podpisane przez ucznia pełnoletniego lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium.

d) Do wniosku o przyznanie stypendium można dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną lub materialną kandydata do stypendium.

      Wnioski wypełnione komputerowo, składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego do dnia 30 lipca. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania.

     Wnioski niekompletne, nieuzupełnione w wymaganym terminie, wypełnione ręcznie lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

        Złożone dokumenty lub kserokopie dokumentów nie będą zwracane wnioskodawcy.

 

 Złożenie wniosku spełniającego kryteria nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

 Uczniom pobierającym stypendium z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we wniosku, stypendium nie przysługuje.

 

Wnioski do pobrania na stronie:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/201-nie-zagubic-talentu-2015-rok-nabor-wnioskowSTYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY

opublikowane: 16 kwi 2015, 03:09 przez Robert Świder

Do pobrania NOWE oświadczenie danych dotyczących rachunku bankowego na przekazywanie stypendium za wyniki w nauce.

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY

opublikowane: 21 sty 2015, 04:46 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 9 lut 2015, 04:03 ]

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,9 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (dopuszcza się, zgodnie ze Statutem szkoły, 3 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia w semestrze);
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 30 stycznia 2015r.
 2. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 30 stycznia 2015r.
 3. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 4. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 5. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 6. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 7. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia.
 8. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

1-10 of 19