Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

2013 Młody inżynier

opublikowane: 26 sie 2013, 14:01 przez Olga Filipek   [ zaktualizowane 27 sie 2013, 10:27 ]

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom liceum, zameldowanym w Rzeszowie na pobyt stały i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Rzeszowa, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania,
2) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
3) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 4,20 – w przypadku gimnazjum,

b) 4,00 – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych,

4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych co najmniej:

a) 5,60 – w przypadku gimnazjum,

b) 5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego,


Średnią ocen z wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w przypadku gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego oblicza się – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród następujących:
a) matematyka,
b) fizyka lub fizyka z astronomią,
c) biologia (biologia z higieną i ochroną środowiska, biologia i ekologia),
d) chemia,
e) informatyka lub technologia informacyjna;

Wymagane dokumenty

1) wypełniony wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera (do pobrania na stronie http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/mlody-inzynier)
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kserokopie dokumentów stwierdzających wyniki w nauce,
3) opinia Rady Pedagogicznej.

Termin i sposób załatwienia

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Uczniowie wypełniają wnioski i składają je do pedagogów szkolnych w terminie od 1 do 20 września. Następnie szkoła opiniuje wnioski, kompletuje wymagane dokumenty i do 30 września roku szkolnego, na który ma być przyznane stypendium składa w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

W przypadku gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” albo „Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium w ramach niniejszego Programu.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów,
2) rezygnacji ucznia ze szkoły,
3) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem,
5) wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie.
Ċ
Olga Filipek,
27 sie 2013, 10:24
Comments