Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

2013 Stypendia szkolne

opublikowane: 28 sie 2013, 10:35 przez Olga Filipek   [ zaktualizowane 28 sie 2013, 10:44 ]

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 75, poz. 1362 ze zm.); obecnie wynosi ona 456 zł netto. W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów 
  • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16 a, pok. nr 2, tel. 178754639.

Termin i sposób załatwienia

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Uchwała Nr XXVIII/534/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto.

Formy stypendium szkolnego

  • całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki,
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów). 

Jednostka odpowiedzialna

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16 a, pok. 2, tel. (017) 875 46 39.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

  • Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.
  • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium. 
  • Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
  • Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. 
  • Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ċ
Olga Filipek,
28 sie 2013, 10:36
Comments