Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

Stypendia czerwiec 2015

opublikowane: 16 cze 2015, 22:49 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 16 cze 2015, 22:53 ]

STYPENDIA MIASTA RZESZOWA (tzw. prezydenckie)

ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (łącznie z religią) co najmniej  5,10 (bez „zaokrąglenia”, do dwóch miejsc po przecinku),

4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015.

 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2011 r., Nr 224 poz. 1346), konkursu na szczeblu międzynarodowym odbywającego się poza granicami państwa,
b) tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) konkursu na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku członka reprezentacji szkoły lub zespołu artystycznego działającego w szkole, placówce lub instytucji na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015.

 

     Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 r. roku.
W przypadku uzyskania przez ucznia w roku szkolnym 2014/2015 kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

 

    W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

 

Wymagane dokumenty:
Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
• arkusz ocen ucznia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
• arkusz ocen ucznia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
• zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski o stypendium składane są przez szkołę w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Partyzantów 10a, (tel.: 17 875 46 14). do dnia 15 lipca 2014 roku.

W związku z tym

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE (u pedagogów szkolnych)

UPŁYWA 23 CZERWCA 2015 ROKU.

 

Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego 2015/2016.

 

Wnioski do pobrania na stronie Urzędu Miasta:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia

UWAGA!!!!  

W przypadku, gdy uczeń ubiega się o stypendium Dyrektora szkoły za wyniki w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2014/2015, to okres przyznania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce za rok szkolny 2014/2015 ulega skróceniu o jeden miesiąc.

 

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY

   Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,900 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do trzech miejsc po przecinku);

b) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (dopuszcza się, zgodnie ze Statutem szkoły, 3 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia w semestrze);

c) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendium

1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 23 czerwca 2015r.

2. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 23 czerwca 2015r.

3. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.

4. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.

5. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.

6. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia:

 STYPENDIA MARSZAŁKOWSKIE „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”

 

2. W ramach Programu "Nie zagubić talentu" przyznawane są:

1) stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, uczący się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający szczególne i udokumentowane osiągnięcia w nauce za poprzedni rok szkolny i który w poprzednim roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

b) uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 4,80 (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych),

c) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz w olimpiadach i turniejach,

 

2) stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,

 Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne jest uczeń uczący się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne za poprzedni rok szkolny, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów może być brana również pod uwagę sytuacja rodzinna lub materialna kandydata do stypendium.

 

3) nagrody pieniężne.

Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest, uczący się na terenie województwa podkarpackiego, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,

   W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, nagroda zostanie przyznana za osiągnięcie o najwyższej randze.

   W przypadku olimpiad, konkursów, turniejów, w których rywalizacja jest zespołowa, nagroda może zostać przyznana, jeżeli wniosek dotyczy drużyny lub zespołu osób.

    Przez konkursy, turnieje i olimpiady rozumieć należy konkursy, turnieje i olimpiady organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

     Nagroda pieniężna może być przyznana zespołowi artystycznemu, działającemu w szkole na terenie województwa podkarpackiego, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym szczególne osiągnięcia na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim.

 

Wymagane dokumenty i termin:

    Wnioskodawcą o przyznanie stypendium lub nagrody jest dyrektor szkoły. Uczeń wypełnia wniosek komputerowo, drukuje i dostarcza go (wraz ze wszystkimi załącznikami) do pedagogów szkolnych do dnia 26 VI 2015r.

    Do wniosku należy dołączyć:

a) kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,

b) kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem,

c) oświadczenie o niepobieraniu za te same osiągnięcia stypendium finansowanego z innego źródła, napisane i podpisane przez ucznia pełnoletniego lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium.

d) Do wniosku o przyznanie stypendium można dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną lub materialną kandydata do stypendium.

      Wnioski wypełnione komputerowo, składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego do dnia 30 lipca. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania.

     Wnioski niekompletne, nieuzupełnione w wymaganym terminie, wypełnione ręcznie lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

        Złożone dokumenty lub kserokopie dokumentów nie będą zwracane wnioskodawcy.

 

 Złożenie wniosku spełniającego kryteria nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

 Uczniom pobierającym stypendium z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we wniosku, stypendium nie przysługuje.

 

Wnioski do pobrania na stronie:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/201-nie-zagubic-talentu-2015-rok-nabor-wnioskowComments