Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

STYPENDIA – CZERWIEC 2016r.

opublikowane: 6 cze 2016, 01:25 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 31 sie 2016, 23:22 ]
  STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a)      w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);

b)      w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

c)      wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendium

1.      Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów klas I i II składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 21czerwca 2016r.

W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to 21czerwca 2016r. – data klasyfikacyjnej RP!

2.      Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 21czerwca 2016r.

3.      Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.

4.      Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.

5.      Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.

6.      Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ucznia lub jego rodziców.

7.      Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

 

STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA (tzw. prezydenckie)

ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1.      posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów (uczeń musi być zameldowany w Rzeszowie przez cały okres pobierania stypendium: wrzesień – czerwiec),

2.      uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zrealizowanych w aktualnej klasie - co najmniej: 5,10 (razem z religią),

3.      uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

4.      nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1.      posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2.      uzyskali jedno z następujących osiągnięć:

a)      tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim,

b)      tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,

c)      tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,

3.      uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

4.      nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.

W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 roku.

Termin: Ponieważ z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po zaakceptowaniu wniosków przez radę pedagogiczną, termin składania wniosków do pedagogów szkolnych upływa w dniu konferencji klasyfikacyjnej – 21 czerwca 2016r.
W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia. 

 Wymagane dokumenty:

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
• zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

 

Uwaga 1: Część B wniosku (zaleconą do wypełnienia przez dyrektora szkoły) wypełniają: uczeń i/lub wychowawca.

Uwaga 2:Kompletnie wypełniony, bez jakichkolwiek skreśleń czy poprawek wniosek o stypendium każdy uczeń indywidualnie składa u pedagogów szkolnych (możliwość sprawdzenia i zalecenia przepisania wniosku).

Uwaga 3: Uczeń, jego rodzice i wychowawca powinni jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne!!!!!!!!!!!!

Uwaga 4:W przypadku, gdy uczeń uzyskał Stypendium Dyrektora szkoły za II semestr, to okres przyznania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce ulega skróceniu o jeden miesiąc.

Uwaga 5:Tegoroczne (nowe) formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia1

Uwaga 6:Od bieżącego roku stypendia za osiągnięcia w konkursach artystycznych (tanecznych, plastycznych, literackich, recytatorskich itp.) przyznawane są przez Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa – wnioskodawcą jest podmiot realizujący zajęcia / aktywność artystyczną).

 

PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

"NIE ZAGUBIĆ TALENTU"

 - STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W ramach Programu przyznawane są:

1)      stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,

2)      stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,

3)      nagrody pieniężne.

Ad 1. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne jest uczeń uczący się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne za poprzedni rok szkolny, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w ust. 1 nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium. Uczniom pobierającym stypendium z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we wniosku, stypendium nie przysługuje.

Ad 2.Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, uczący się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający szczególne i udokumentowane osiągnięcia w nauce za poprzedni rok szkolny.

2. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, który w poprzednim roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe warunki:

1)      uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2)      uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej: 4,8 - w przypadku szkół ponadgimnazjalnych,

3)      posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz w olimpiadach i turniejach,

4)      nie pobiera stypendium finansowanego z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we wniosku.

3. Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w ust. 1-2 nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów może być brana również pod uwagę sytuacja rodzinna lub materialna kandydata do stypendium.

 Ad 3. Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest, uczący się na terenie województwa podkarpackiego, uczeń: szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,

 W przypadku olimpiad, konkursów, turniejów, w których rywalizacja jest zespołowa, nagroda może zostać przyznana, jeżeli wniosek dotyczy drużyny lub zespołu osób.

Nagroda pieniężna może być przyznana zespołowi artystycznemu, działającemu w szkole lub placówce na terenie województwa podkarpackiego, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym szczególne osiągnięcia na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim.

 

Wymagane dokumenty:

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody występuje dyrektor szkoły lub placówki.

2. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej powinien zawierać:

1)      oznaczenie wnioskodawcy,

2)      dane osobowe ucznia,

3)      dane zespołu artystycznego - w przypadku wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu artystycznego,

4)      dane osobowe opiekunów prawnych - w przypadku ucznia niepełnoletniego,

5)      informacje o osiągnięciach,

6)      inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody.

7)      numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane stypendium lub nagroda,

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)      kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,

2)      kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem,

3)      oświadczenie o niepobieraniu za te same osiągnięcia stypendium finansowanego z innego źródła, napisane i podpisane przez ucznia pełnoletniego lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium.

4)      rekomendację dyrektora szkoły.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium można dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną lub materialną kandydata do stypendium.

5. Wnioski wypełnione komputerowo, składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego do dnia 30 lipca. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania.

W przypadku, jeżeli osiągnięcia ucznia przedstawione we wniosku są niewystarczające do przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe ale mogą kwalifikować ucznia do otrzymania nagrody pieniężnej, wniosek taki traktowany jest jako wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.

Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, od dnia 1 września do 30 czerwca następnego roku. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.

Treść uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego i formularze wniosków do pobrania na stronie:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu


STYPENDIA „MARSZAŁKOWSKIE”  DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

na rok 2016/2017

W ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne”.

 

Program stypendialny dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.

 

Kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych:

Kryteria obowiązkowe:

 1. złożenie wniosku;
 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 3. nie uzyskiwanie w roku szkolnym  2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego ze środków unijnych
 4. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 5. średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 6. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 2015, nie przekraczający 1348 zł, (w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko  niepełnosprawne- 1528zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium.
 7. osiągnięcie wymaganego wyniku z egzaminu gimnazjalnego co najmniej 170% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 170% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym,
 8. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

 Kryteria dodatkowe:

a) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub matematyki,

b) inne osiągnięcia edukacyjne2 w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub matematyki.

 Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkoweoraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

 • Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r.
 • Miesięczna wysokość stypendium wynosi 400 zł brutto.
 • Środki zostaną wypłacone w dwóch równych transzach: pierwsza do końca 2016r., druga na początku drugiego semestru (luty 2017r.).
 • Opiekun dydaktyczny nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
 • Szczegółowy „Regulamin przyznawania stypendiów” zostanie dopiero opracowany.
 • Internetowe formularze wniosków o stypendia będą dostępne w czerwcu na stronie internetowej: wrotapodkarpackie.pl
 • Nabór wniosków prawdopodobnie będzie trwał od około 24 czerwca do około 15 lipca 2016r.

  Adres strony projektu:

http://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/o-projekcie

 

ĉ
Robert Świder,
6 cze 2016, 01:37
Ċ
Robert Świder,
6 cze 2016, 01:37
ĉ
Robert Świder,
6 cze 2016, 01:37
Ċ
Robert Świder,
6 cze 2016, 01:37
Comments