Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

STYPENDIA dla uczniów klas III 2016

opublikowane: 18 kwi 2016, 02:35 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 18 kwi 2016, 02:54 ]
STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY – klasy III
Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
 1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów klas III składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 26 kwietnia 2016r.
 2. W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to 26 kwietnia 2016r. – data klasyfikacyjnej RP!
 3. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 28 kwietnia 2016r.
 4. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 5. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 6. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 7. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 8. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego ucznia.
 9. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

UWAGA!
Wniosek o stypendium Dyrektora szkoły mogą także składać uczniowie, którzy składają wniosek o stypendium Miasta Rzeszowa (które dla absolwentów jest wypłacane jednorazowo).


Wniosek do pobrania na dole strony

STYPENDIUM MIASTA RZESZOWA (tzw. prezydenckie)
ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA – klasy III

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 3. uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10 (liczone są tylko oceny z trzeciej klasy),
 4. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 5. nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.
Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen kwalifikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocen nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 3. uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
  • tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
  • tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
  • tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,
 4. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 5. nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 kwietnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
Wymagane dokumenty:
Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
 • wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
 • arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
 • wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
 • arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
 • zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Termin i sposób załatwienia:

W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium szkoła składa do Oddziału Stypendiów po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.

Ponieważ z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po zaakceptowaniu go przez Radę Pedagogiczną, uczeń składa wniosek o stypendium do pedagogów szkolnych do dnia klasyfikacyjnego (końcoworocznego) posiedzenia rady pedagogicznej – czyli do 26 kwietnia 2016r.
 W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

Podstawa prawna:
Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel.: 17 875 46 14.

Inne informacje:
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Uwaga 1
Od bieżącego roku stypendia za osiągnięcia w konkursach artystycznych (tanecznych, plastycznych, literackich, recytatorskich itp.) przyznawane są przez Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa – wnioskodawcą jest podmiot realizujący zajęcia / aktywność artystyczną).
Uwaga 2:
Uczeń, jego rodzice i wychowawca powinni jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne!!!!!!!!!!!!
Uwaga 3:
Tegoroczne (nowe) formularze wniosków pojawią się na stronie internetowej Urzędu Miasta ok 15-20 kwietnia 2016r.


Treść stosownej Uchwały Rady Miasta i druki wniosków (od 20 kwietnia 2016) do pobrania ze strony: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia


STYPENDIUM W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
uczniowie klas III, absolwenci
dla osób uzdolnionych artystycznie – kryteria:
 • zameldowanie w Rzeszowie,
 • pobieranie nauki lub studiowanie w placówkach zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa,
 • wiek: do 26 roku życia,
 • zajmowanie się twórczością artystyczną,
 • wyróżnianie się talentem i swoimi osiągnięciami promowanie Rzeszowa.
Nabór wniosków do 30 czerwca2016r. w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.
Uwaga:
to jest stypendium, które dawniej było w grupie „Stypendia Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia” – pobierały go np. nasze uczennice z zespołów tanecznych: Korneli i T-8. Od tego roku nastąpiła zmiana!!!!!

Treść stosownej Uchwały Rady Miasta i druk wniosku do pobrania na stronie: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-kultury-sportu-i-turystyki/kultura/stypendia-w-zakresie-tworczosci-artystycznej


NAGRODA PIENIĘŻNA
w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”
dla uczniów klas III


Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest, uczący się na terenie województwa podkarpackiego, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,
Nagroda może być również przyznana absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej.
Nabór wniosków do 30 VII 2016r.
Treść uchwały Sejmiku dotycząca programu „Nie zagubić talentu”, druki wniosków i informacje o naborze będą dostępne od maja na stronie: http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu


STYPENDIUM DLA MATURZYSTÓW
IX edycja Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 20 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).
Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.
Fundacja IM. Lesława a. Pagi duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Kryteria:
 • średnia ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0,
 • aktywność pozaszkolna;
 • miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł. za okres ostatnich dwóch lat podatkowych;
 • do 15 maja 2016 wypełnienie wniosku aplikacyjnego zamieszczonego na stronie fundacji.

Dodatkowe informacje i program aplikacyjny na stronie: http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/ix-edycja-indeks-start2star/o-projekcie?lang=pl

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
DLA STUDENTÓW

 1. Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.
 2. Stypendium przysługuje w czasie trwania studiów pierwszego roku.
 3. Kandydaci do stypendium muszą spełniać dodatkowo wszystkie poniższe warunki:
  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
 4. W przypadku matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) punkty zostaną przeliczone na procenty w następujący sposób: P (uzyskany %) = [(ilość uzyskanych punktów): (max ilość punktów możliwych do uzyskania na maturze odpowiednio IB lub EB)] x 100%.
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:  www.edukacjawrotapodkarpackie.pl. początkiem października 2016 r. Nabór trwał będzie od 15 października 2016 r. ok. 2 tygodnie.
 6. W celu otrzymania stypendium student kieruje do Marszałka wymagane dokumenty, które stanowią:
  • wniosek,
  • kserokopia świadectwa maturalnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę lub notariusza (klauzula ”potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelny podpis i data),
  • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
  • oświadczenie o podjęciu po raz pierwszy studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez gminę, notariusza lub osobiście (klauzula ”potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelny podpis i data).
 7. Dokumenty o których mowa w ust. 6, należy złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera decyduje data nadania przesyłki.

ĉ
Robert Świder,
18 kwi 2016, 02:42
Ċ
Robert Świder,
18 kwi 2016, 02:41
Comments