Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

STYPENDIA – WRZESIEŃ 2016

opublikowane: 31 sie 2016, 23:21 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 31 sie 2016, 23:22 ]
Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

 

Warunki uzyskania stypendium:
Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa,
2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania,
4. w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
5. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,
6. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 4,50,
7. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych co najmniej 5,30.
Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych) w przypadku liceum ogólnokształcącego oblicza się na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród następujących:


a) matematyka,
b) fizyka
c) biologia,
d) chemia,
e) informatyka,
f) geografia,

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony przez pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia niepełnoletniego wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera (wszystkie części zawierające informacje o uczniu),
2. arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do przyznania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły) lub zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

Termin i miejsce złożenia dokumentów
Czytelnie i bez żadnych skreśleń czy poprawek wypełnione wnioski (a uczniowie klas I wraz z zaświadczeniami o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum) uczniowie składają do dnia 16 września 2016r. do pedagogów szkolnych. Pedagodzy sprawdzają poprawność wypełnienia wniosku, do wniosków uczniów klas II i III dołączają arkusz ocen z poprzedniej klasy. Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje wnioski, a następnie wnioski składane są w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Inne informacje
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.
W przypadku gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” albo „Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium w ramach niniejszego Programu.

 

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym, druki wniosków i zaświadczeń są do pobrania na stronie:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-mlody-inzynier

 

Stypendia szkolne

 Warunki uzyskania stypendium:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.); obecnie wynosi ona 514 zł netto

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie szkół - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Wymagane dokumenty

•    wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

•    zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel. 17 875 46 39.

 

Termin: Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września 2016r.

 

Formy stypendium szkolnego

•    całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

•    całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki,

•    całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

 

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium szkolnego, druki wniosków i zaświadczeń są do pobrania na stronie:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

 

 Zasiłki szkolne

 

Warunki uzyskania
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.
O zasiłek szkolny mogą ubiegać się uczniowie szkół do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
Wymagane dokumenty
•    wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
•    dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.
Miejsce złożenia dokumentów: Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a.

Termin i sposób załatwienia: O zasiłek szkolny może ubiegać się, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku:
•    rodzic ucznia,

•    pełnoletni uczeń,

•    dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Inne informacje
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 590,00 zł.  

 

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania zasiłku, druki wniosków i zaświadczeń są do pobrania na stronie:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 

„Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. 

   

     W dniu 5 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z ww. programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 będą mogli otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych mogą otrzymać uczniowie:
- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zasady udzielania pomocy
1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do 9 września 2016 r.
3. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
4. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej www.erzeszow.pl).
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego,

do kwoty 445 zł

Informacje dodatkowe
1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub rodzica, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 - „Wyprawka szkolna”.
3. W przypadku zakupu podręczników przez szkołę zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie zbiorczych faktur wystawionych na szkołę, z określeniem kosztów poniesionych przez rodzica.
4. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania dofinansowania zakupu podręczników oraz druk wniosku dostępne na stronie:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2016-r-wyprawka-szkolna

 

Stypendium w ramach projektu
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017

 

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów/uczennic klas pierwszych prowadzony będzie przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie od 9 do 23 września 2016 r.

    Pedagodzy szkolni udzielają wszelkich informacji o warunkach przyznawania stypendium i sposobie wypełniania dokumentów.

    Wypełnione, wydrukowane, podpisane wnioski wraz z właściwie opisanymi kopertami pedagodzy przyjmują od 9 do 20 września 2016r.

 

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i przynajmniej jedno z kryterium dodatkowego:

1) kryteria obowiązkowe:

a) złożenie wniosku,
b) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
c) nie uzyskiwanie w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
d) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2015/2016, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
e) średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2015/2016, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,,
f) dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2015), nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. 
g) osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

- co najmniej 170% łącznie z części pierwszej i drugiej sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 co najmniej 34 punkty (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),

- co najmniej 170% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 170% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym,

h) opracowany Indywidualny Plan Rozwoju, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

2) kryteria dodatkowe:

a) szczególne osiągnięcia edukacyjne 2  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,

b) inne osiągnięcia edukacyjne 3  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

 

Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje o projekcie oraz aplikacja do wypełniania wniosku znajdują się na stronie:

www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia unijne dla uczniów -> Szkolnictwo ogólne, lub www.podkarpackie.edu.pl -> Szkolnictwo ogólne

Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu ul. Lisa Kuli 13, pokój nr 24, telefon: (17) 747 59 40, (17) 747 59 30, (17) 747 59 41, (17) 747 59 42, (17) 747 59 43, adres e-mail:dek@podkarpackie.pl

 

 

 

INFORMACJE O INNYCH STYPENDIACH dostępne na stronach:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/inne-stypendia-dla-uczniow

http://www.mojestypendium.pl/

Comments