Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

Stypendia Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

opublikowane: 17 cze 2013, 22:34 przez Olga Filipek   [ zaktualizowane 22 cze 2014, 04:33 ]
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (łącznie z religią) co najmniej 5,10 (bez „zaokrąglenia”, do dwóch miejsc po przecinku),
4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2011 r., Nr 224 poz. 1346), konkursu na szczeblu międzynarodowym odbywającego się poza granicami państwa,
2) tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) konkursu na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku członka reprezentacji szkoły lub zespołu artystycznego działającego w szkole, placówce lub instytucji na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 r. roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.
W przypadku uzyskania przez ucznia w roku szkolnym 2013/2014 kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

Wymagane dokumenty

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
• arkusz ocen ucznia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).


Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:

• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
• arkusz ocen ucznia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
• zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.


Termin i sposób załatwienia:

1) Maturzyści 2014 r.:

Wnioski o stypendium składane są przez szkołę w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Wyspiańskiego 16a do 31 maja 2014 roku. W związku z tym termin składania wniosków przez absolwentów w szkole upływa 15 maja 2014 roku. Dla absolwentów stypendium zostanie przyznane i wypłacone w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

W przypadku, gdy absolwent ubiega się o stypendium Dyrektora szkoły za wyniki w nauce za pierwszy i drugi semestr roku szkolnego 2013/2014, to kwota Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce za rok szkolny 2013/2014 nie zostaje pomniejszona.

Pełnoletni stypendysta zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium (w szczególności: zameldowania, zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego).

2) Uczniowie klas I-II:

Wnioski o stypendium składane są przez szkołę w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Wyspiańskiego 16a do dnia 15 lipca 2014 roku. W związku z tym termin składania wniosków przez uczniów w szkole upływa 27 czerwca 2014 roku. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego 2014/2015

W przypadku, gdy uczeń ubiega się o stypendium Dyrektora szkoły za wyniki w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2013/2014, to okres przyznania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce za rok szkolny 2013/2014 ulega skróceniu o jeden miesiąc.

Pełnoletni stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium (w szczególności: zameldowania, zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego).
Ċ
Olga Filipek,
8 kwi 2014, 15:34
Ċ
Olga Filipek,
8 kwi 2014, 15:36
Comments