Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium Dyrektora Szkoły przyznawane jest raz w semestrze. Głównym kryterium są bardzo dobre wyniki w nauce.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,900 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do trzech miejsc po przecinku);
b) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (dopuszcza się, zgodnie ze Statutem szkoły, 3 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia w semestrze);
c) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej w dniu Konferencji Klasyfikacyjnej.
 2. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym w dniu Konferencji Klasyfikacyjnej.
 3. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 4. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 5. Informację o przyznanym stypendium, jego wysokości, terminie wypłaty Dyrektor Szkoły przekazuje rodzicom ucznia za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 6. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia, lub w kasie szkoły:
  • za pierwszy semestr – nie później niż do końca lutego roku szkolnego 2013/2014
  • za drugi semestr – nie później niż do 10 lipca roku szkolnego 2013/2014
 7. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 8. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 9. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

Uwaga dodatkowa

Jeżeli o Stypendium Dyrektora Szkoły stara się absolwent który będzie miał przyznane stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce za rok szkolny 2013/2014, organ prowadzący nie zmniejszy mu wypłacanego stypendium Prezydenckiego o okres jednego miesiąca.

Jeżeli o Stypendium Dyrektora Szkoły za drugi semestr roku szkolnego stara się uczeń, który będzie miał przyznane stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce za rok szkolny 2013/2014 powinien pamiętać o tym, że organ prowadzący zmniejszy wypłacane stypendium Prezydenckie o okres jednego miesiąca.

Do otwierania dokumentów w formacie PDF zalecana jest darmowa przeglądarka Adobe Reader.
ĉ
Olga Filipek,
11 sty 2014, 09:00
Ċ
Olga Filipek,
11 sty 2014, 08:58
Ċ
Olga Filipek,
12 paź 2012, 14:47
ĉ
Olga Filipek,
23 sty 2013, 11:33
Ċ
Olga Filipek,
12 paź 2012, 14:47