Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY

opublikowane: 21 sty 2015, 04:46 przez Robert Świder   [ zaktualizowane 9 lut 2015, 04:03 ]

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,9 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (dopuszcza się, zgodnie ze Statutem szkoły, 3 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia w semestrze);
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 30 stycznia 2015r.
 2. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 30 stycznia 2015r.
 3. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 4. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 5. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 6. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 7. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia.
 8. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

Ċ
Robert Świder,
9 lut 2015, 04:03
ĉ
Robert Świder,
21 sty 2015, 04:49
Ċ
Robert Świder,
21 sty 2015, 04:49
ĉ
Robert Świder,
21 sty 2015, 04:49
Ċ
Robert Świder,
21 sty 2015, 04:49
Comments