Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

Wyprawka szkolna 2012

Jest to rządowy program pomocy uczniom.

Uczniowie I klas szkol ponadgimnazjalnych mają prawo w roku szkolnym 2012/2013 ubiegać sie o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

Kto może skorzystać z pomocy?

 • Uczniowie którzy rozpoczynają naukę w klasie pierwszej i pochodzą z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, które (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wynosi:
  • do września 2012 r. 351,00 zł netto,
  • od października 2012 r. 465 zł netto (w trakcie realizacji programu ulegają zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc)
 • Uczniowie którzy rozpoczynają naukę w klasie pierwszej i pochodzą z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, a w których występują np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe; w takiej sytuacji wnioskodawca dołącza uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy
 • Uczniowie którzy rozpoczynają naukę w klasie pierwszej i są słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wysokość dofinansowania: do 352 zł.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie imiennych dowodów zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów (netto), a jeśli nie ma możliwości uzyskania go - Informacja o sytuacji materialnej
 • W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, lub zasiłku okresowego, wymagane jest zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego -Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej
 • W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy
 • W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Do otwierania dokumentów zalecana jest darmowa przeglądarka Adobe Reader.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronach:
Ċ
Olga Filipek,
12 paź 2012, 14:47
Ċ
Olga Filipek,
12 paź 2012, 14:47