Feniks

feniks.ujk.kielce.plfonon.univ.rzeszow.pl • Odznaka Feniks


Długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.

Projekt FENIKS jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI


Rok szkolny 2008/2009

Nauczyciel koordynujący

dr Roman Sikora

Uczestniczący uczniowie

Karol Bogdan, Jakub Dubański, Paweł Grabas, Mieszko Grzęda, Mateusz Kawa, Filip Osuch, Adrian Pawełek, Daniel Ryszka, Bartosz Tarka, Wiktor Zuba

Cel projektu

Projekt FENIKS ma na celu wspomaganie nauczania fizyki w szkołach ponadpodstawowych poprzez szereg działań zogniskowanych wokół doświadczeń z fizyki, zarówno pokazowych, wykonywanych przez nauczycieli i pracowników uczelni, jak i samodzielnie wykonywanych przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych oraz podczas wizyt w pracowniach uczelnianych. Metoda dydaktyczna oparta jest więc na doświadczeniu, będącym kwintesencją fizyki i jej nauczania.

Od strony dydaktycznej, kluczowymi fazami realizacji programu w odniesieniu do ucznia są:

 • zainteresowanie naukami ścisłymi
 • wzmocnienie kluczowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
 • uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki
 • rozwinięcie zainteresowania poznawczego-naukowego.

Kompetencje kluczowe

Pojawiający się wyżej termin został zdefiniowany w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 181.12. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, gdzie czytamy m. in.

„Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli

……………………………

przypadku nauki i techniki, niezbędna wiedza obejmuje głównie zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy techniczne, a także rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Kompetencje te powinny umożliwiać osobom lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz techniki w społeczeństwach w sensie ogólnym (w powiązaniu z podejmowaniem decyzji, wartościami, zagadnieniami moralnymi, kulturą itp.). Umiejętności obejmują zdolność do wykorzystania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. Osoby powinny również być w stanie rozpoznać niezbędne cechy postępowania naukowego oraz posiadać zdolność wyrażania wniosków i sposobów rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły.

Kompetencje w tym obszarze obejmują podstawy krytycznego rozumienia i ciekawości, zainteresowanie kwestami etycznymi oraz poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności w odniesieniu do postępu naukowo-technicznego w kontekście danej osoby, jej rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych.”

Bieżące Informacje

06.03.2009 r. - w ramach pierwszych zajęć na Uniwersytecie Rzeszowskim nasi uczniowie

 • wysłuchali wykładu dr Rafał Hakalla Czas i przestrzeń
 • wzięli udział w pokazach dr Rafał Hakalla Fascynacje fizyką cz. I
 • na Pracowni I wykonywali ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z poniższym:
  • Karol Bogdan , Filip Osuch, Pomiar ładunku elektrycznego kuli umieszczonej w jednorodnym polu elektrycznym
  • Jakub Dubański, Paweł Grabas, Cechowanie termopary metodą prądu termoelektrycznego
  • Mieszko Grzęda, Mateusz Kawa, Pomiary indukcyjności magnetycznej pola wytworzonego przez obwody z prądem
  • Adrian Pawełek, Bartosz Tarka, Pomiar mocy za pomocą watomierza
  • Daniel Ryszka, Wiktor Zuba, Badanie zjawiska Halla