Szukaj

Stypendium Dyrektora Szkoły

02.06.2017 r.

Kryteria przyznania stypendium

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,9 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek stypendialny i oświadczenie o numerze konta bankowego należy pobrać ze strony internetowej szkoły. Uczeń (i jego rodzice) wypełnia oświadczenie o numerze konta i wszystkie pola dotyczące danych osobowych ucznia na wniosku, a następnie przekazuje dokument wychowawcy, który dopisuje opinię o uczniu.
 2. W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to data klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej w dniu Konferencji Klasyfikacyjnej.
 4. Zaopiniowane wnioski o przyznane stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi.
 5. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 6. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków budżetowych przyznanych na ten cel przez organ prowadzący szkołę.
 7. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego, pełnoletniego ucznia.
 8. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.
Załączniki:
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2020
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies