Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W RZESZOWIE  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 - tekst jednolity, z późn zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020r. poz. 493 z późn. zm.).

4. Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim.

II. Postanowienia ogólne

Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postepowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej.

III. Wymagane dokumenty

1. Kandydat składa w IV LO, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru, następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji):

a) wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginały lub kopie zaświadczenia Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat  (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem” data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły podstawowej i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).

2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:

a) oryginalne świadectwo ukończenia szkoły (złożenie oryginału świadectwa potwierdza wolę podjęcia nauki w IV LO);

b) oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty.

3. Po przyjęciu do liceum należy dostarczyć:

a) kartę zdrowia;

b) 3 podpisane na odwrocie  fotografie.

IV. Kryteria i zasady rekrutacji

1. W roku szkolnym 2021/2022 będzie odbywał się nabór do następujących klas ponadpodstawowych  na rok szkolny 2022/2023.

Klasa

Liczba miejsc

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

1A

34

MATEMATYKA

FIZYKA

J. ANGIELSKI

I język obcy:

j. angielski

 

II język obcy

(do wyboru):

j. francuski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

1B

34

BIOLOGIA

CHEMIA

1C

34

BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

1D

34

MATEMATYKA

FIZYKA

INFORMATYKA

1E

34

MATEMATYKA

FIZYKA

J. ANGIELSKI

1F

34

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

1G

17

 

 

 

17

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

HISTORIA

 

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1H

17

 

 

 

17

 

 

BIOLOGIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

 

CHEMIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

a) podaje informacje o warunkach rekrutacji;

b) przeprowadza postepowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie;

c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

d) ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

e) sporządza protokoły postepowania rekrutacyjnego.

4. Nabór do szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie wspomagany jest przez system  elektronicznej rekrutacji i w związku z tym:

a) kandydaci wprowadzeni są do systemu poprzez:

- zgłoszenie indywidualne,

- przez szkolny punkt naboru,

b) kandydat po zalogowaniu się do systemu: wypełnia pierwszą część formularza ze swoimi danymi osobowymi (imię i nazwisko, numer pesel oraz telefon kontaktowy), danymi szkoły (nazwa, numer szkoły, miejscowość w której się znajduje, gminę, powiat i województwo),

c) wskazuje na liście szkoły, które wybrał tworząc listę preferencji,

d) wybiera oddziały (może wybrać wszystkie oddziały z danej szkoły) rozpoczynając od szkoły i oddziału pierwszego wyboru,

e) informacje dodatkowe (załączniki),

f) drukuje podanie, które po podpisaniu przez kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna składa tylko do szkoły pierwszego wyboru,

g) uczniowie, którzy nie mają możliwości elektronicznego przekazania danych wypełniają podanie tradycyjne:

- pobierają druk formularza z zakładki dokumenty na stronie naboru lub odbierają go w sekretariacie szkoły,

-  wypełniają czytelnie wszystkie pola formularzy,

-  podpisują formularze piórem lub długopisem,

-  rodzice (opiekunowie) podpisują  wypełniony formularz,

-  wypełnione formularze kandydat zanosi do punktu naboru IV Liceum Ogólnokształcącego,

h) w trakcie rekrutacji każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

i) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniających go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego oddziału i tylko tego, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,

j) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziału o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęcia do tych oddziałów.

5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów do wybranej przez niego klasy.

6. W przypadku równorzędnych wyników:

- uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  oraz 

- kandydatów spełniających  jedno lub więcej kryteriów zgodnie  z przepisami wprowadzonymi ustawą  Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017r. poz. 60, z późn. zm.).

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.

8. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w określonym terminie należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest to podstawa do umieszczania na liście przyjętych do Liceum.

9. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w regulaminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub nieuwzględnienie uprawnień i osiągnięć kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. O kolejności na liście klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego (z wyjątkiem kandydatów – laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów o zasięgu  wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, których program obejmuje w całości lub poszerza podstawy programowe co najmniej z jednego przedmiotu).

11. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zwierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu kandydata albo niezakwalifikowaniu, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

12. W przypadku uzyskania przez kandydata takiej samej ilości punktów stosuje się ustalenia zapisane w punkcie 6 niniejszego regulaminu.

13. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

V. Zasady przyznawania punktów.


1. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej uwzględnia się łącznie następujące kryteria:

1)  wyniki egzaminu (maksymalnie 100 pkt);

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3)  świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (maksymalnie 100 pkt):

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, międzynarodowym

b) osiągniecia z zakresu aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

1) wynik egzaminu  ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

mnoży się przez 0.35; (100% x 0,35 = 35 pkt)

 

 • języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3 (100 % x 0,3 = 30 pkt)

 

Maksymalna liczba punktów za egzamin ósmoklasisty wynosi 100 pkt.

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

  1) za oceny wyrażone w stopniu:

  a) celujący – przyznaje się po 18 punktów;

  b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

  c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

  d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

  2) przedmioty punktowane przy rekrutacji do poszczególnych klas:

A

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka

B

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia

C

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia

D

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka

E

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka

F

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

G

j. polski, matematyka, j. obcy, historia

j. polski, matematyka, j. obcy, wiedza o społeczeństwie

H

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

j. polski, matematyka, j. obcy, chemia

3. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły .

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytuł laureata konkursu technicznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 5 punktów;

 2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty:

 

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,

f) tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub  z przedmiotów artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje  się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 7 punktów,

e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.  1- 4 , artystycznych  lub sportowych, organizowanych przez kuratora  oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym miejsca  1-8– przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym miejsca 1-6– przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim miejsca 1-3– przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym miejsca 1-3 – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Aby za osiągnięcia kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje Dyrektor szkoły podstawowej.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

 1. za ocenę celującą po 35 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą  po 30 punktów
 3. za ocenę dobrą po 25 punktów
 4. za ocenę dostateczną po 15 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą po 10 punktów

Z języka obcego nowożytnego:

 1. za ocenę celującą – 30 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą- 25 punktów
 3. za ocenę dobrą – 20 punktów
 4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
 5. za ocenę  dopuszczającą – 5 punktów

8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

Maksymalna ilość punktów za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i dodatkowe osiągnięcia wynosi 100 pkt.

VI. Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/23

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do końca lutego

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (w szkole pierwszego wyboru)

 

od 16.05.2022 r.

do 24.06.2022 r. do godz. 15:00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 24.06.2022 r.

do 14.07.2022 r. do godz. 15:00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 14.07.2022 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 21.07.2022 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

22.07.2022 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 22.07.2022 r.

do 28.07.2022 r. do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.07.2022 r. do godz. 14.00

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

1.08.2022 r.

10

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 2.08.2022 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5.08.2022 r.

12

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

VII. Procedura odwoławcza

1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. W terminie do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która upoważnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.

3. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie do 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

VIII. Rekrutacja uzupełniająca

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 odstępuje się od przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.

IX. Uwagi końcowe

1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Liceum.

3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor Liceum.

5. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do IV LO.

6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone  w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w IV LO przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Danuta Stępień

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika

w Rzeszowie

 

 

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2023
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij