REKRUTACJA‎ > ‎

REKRUTACJA 2015/2016

W załącznikach do pobrania wzór odwołania rekrutacyjnego 2015/1016


Obwieszczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Zarządzenie Nr 4 / 2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 23 lutego 2015r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  znajduje się w załączniku.

ROZSZERZENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy nabór do 10 klas pierwszych, co daje miejsce dla 340 uczniów. 

Szkoła - wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów - zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością. 

Nauczanie języków obcych odbywać się będzie w grupach o różnym poziomie zaawansowania.

Utworzone zostaną zaawansowane grupy międzyoddziałowe z języka francuskiego i z języka hiszpańskiego.


Lp.


Oddział


Przedmioty rozszerzone


I j. obcy


II j. obcy


Przedmioty uzupełniające

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

Trzy podane

Jeden z proponowanych


1.


A

matematyka

fizyka

j. angielski


j. angielski

j. niemiecki


historia i społeczeństwo


*geografia w ekonomii
w zależności od zainteresowaniajęzyk polski

matematyka

język obcyfizyka

j. hiszpański


2.


E

matematyka

fizyka

j. angielski


j. angielski

j. niemiecki

j. francuski


3.


D

matematyka

fizyka

informatyka


j. angielski

j. niemiecki


historia i społeczeństwo


fizyka

j. francuski /

j. hiszpański


4.


H

matematyka

fizyka

chemia


j. angielski

j. niemieckihistoria i społeczeństwo


fizyka

chemia

j. hiszpański / j. francuski


5.


G

j. polski

historia

wos


j. angielski

j. niemiecki

przyroda


obowiązkowo

język łaciński

historia


wiedza o społeczeństwie

j. hiszpański /

j. francuski


6.


F

matematyka

geografia

j. angielski


j. angielski

j. niemiecki


historia i społeczeństwo


geografia

j. hiszpański


7.


I

matematyka

biologia

chemia


j. angielski

j. niemiecki
historia i społeczeństwo

 

 

obowiązkowo

język łaciński

w naukach medycznych

biologia

chemia

j. hiszpański


8.


J

matematyka

biologia

chemia


j. angielski

j. niemiecki

j. francuski


9.


B

biologia

chemia

j. angielski


j. angielski

j. niemiecki

j. francuski


10.


C

biologia

chemia

fizyka


j. angielski

j. niemiecki

biologia,

chemia

fizyka

j. hiszpański


Terminarz rekrutacji:

  • 14 - 28 maja 2015 r.
Składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.
  • 26 - 30 czerwca 2015r. do godz. 1500
Składanie dokumentów do nie więcej niż trzech szkół (chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół).
  • 1 - 2 lipca 2015r.
Komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę
  • 3 lipca 2015r. do godz. 900
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły.
  • 3 - 6 lipca 2015 r. do godz. 1500
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały dokumentów.
  • 7 lipca 2015 r. do godz. 1000
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
ĉ
Robert Świder,
3 lip 2015, 07:51
Ċ
Robert Świder,
4 mar 2015, 00:12
Ċ
Robert Świder,
27 lut 2015, 05:00