REKRUTACJA‎ > ‎

REKRUTACJA 2017/2018


PROPONOWANE ODDZIAŁY KLAS PIERWSZYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018


Rekrutacja zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
przeliczanie_punktow.pdf

Link dla kandydata:

https://naborpg.resman.pl/kandydat/

Link dla szkoły:
https://naborpg.resman.pl/Punkt/


Klasa

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane
w trakcie rekrutacji

Pierwszy język obcy

Drugi język obcy
(do wyboru)

A

matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
język obcy
fizyka


język angielski
język francuski

 

lub

 

język hiszpański

 

lub

 

język niemiecki

 

lub

 

język rosyjski* 

B C

biologia
chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia

język angielski
*
zwiększona liczba godzin

D E

matematyka
fizyka
informatyka

język polski
matematyka
język obcy
fizyka


język angielski

F

matematyka
geografia
język angielski

język polski
matematyka
język obcy
geografia


język angielski

G

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie

język polski
matematyka
język obcy
historia lub wiedza o społeczeństwie


język angielski

H

matematyka
fizyka
chemia

język polski
matematyka
język obcy
fizyka lub chemia


język angielski

I J

matematyka
biologia
chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia


język angielski


*gdy utworzy się grupa międzyoddziałowa 15-osobowa.


Język łaciński obowiązkowy w klasach B, C, G, I oraz J.


Języki chiński w ramach zajęć dodatkowych.


Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów – zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością.


Nauczanie języków obcych odbywać się będzie w grupach o różnym poziomie zaawansowania.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017  Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2017/2018 na terenie województwa podkarpackiego


Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

8.05 – 9.06.2017 r.

8 – 23.05.2017 r.1

1 – 4.08.2017 r.

1 – 2.08.2017 r.1

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

8.05 – 27.06.2017 r.

1 – 22.08.2017 r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2

 

 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy2

do 5.06.2017 r.

3 – 7.08.2017 r.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2

 

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust 1 ustawy2

do 9.06.2017 r.

8.08.2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2

 

 

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23 – 27.06.2017 r.

do godz. 1500

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.06.2017 r.

do godz. 1000

23.08.2017 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

30.06 – 5.07.2017 r.

23 – 25.08.2017 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.07.2017 r.

do godz. 1000

28.08.2017 r.

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

7.07.2017 r.

28.08.2017 r.1 Dotyczy szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, ogólnodostępnych z oddziałem sportowym, dwujęzycznych, ogólnodostępnych z oddziałem dwujęzycznym, realizujących program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.

Ċ
Robert Świder,
19 kwi 2017, 05:32