Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Koncepcja pracy szkoły

ROZDZIAŁ I
§1.

Misja Szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie jest nowoczesną, bezpieczną i przyjazną szkołą ponadgimnazjalną dla tych uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: moralnym, intelektualnym, społecznym, światopoglądowym, psychicznym, zdrowotnym i estetycznym. Kształtuje postawę przyszłego obywatela, kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, pełnego otwartości i tolerancji na odmienność oraz szacunku dla tradycji narodów i regionów.

Misją Szkoły jest rozbudzać ciekawość uczniów tak, by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie.
Oprócz realizacji podstawy programowej, uczniowie mogą korzystać z różnych zajęć: kół zainteresowań, projektów unijnych, edukacji internetowej i multimedialnej, wyjazdów zagranicznych.

Wszelkie przedsięwzięcia realizowane w szkole służą zwiększeniu wrażliwości uczniów na potrzeby innych i pomagają także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w krajowej i międzynarodowej wspólnocie oraz rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności.

§2.
Wizja Szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie to szkoła, w której:

 1. panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu,
 2. jest bezpiecznie i kameralnie, a uczniowie o rożnych predyspozycjach fizycznych są wspierani w osiąganiu celów oraz rozwijaniu zainteresowań,
 3. pielęgnuje się tradycję Szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów,
 4. uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury, uczniowie okazują pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom,
 5. nauczyciele cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, kompetentnym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w rozwoju, szukają rozwiązań problemów na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji.

ROZDZIAŁ II

§1.
Cele szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w Programie Wychowawczym Szkoły.

W szczególności szkoła:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości.
 2. Przygotowuje uczniów do przyjęcia obowiązków i praw obywatelskich, do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania różnych zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju.
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów.
 4. Sprawuję opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

ROZDZIAŁ III
§1.
Model ucznia i absolwenta

Uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie:

 1. rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne (jest przygotowany do lekcji, czyni postępy w nauce, wykorzystuje twórczo czas pracy na lekcji),
 2. jest uczciwy i lojalny wobec nauczycieli oraz rówieśników, samodzielnie wykonuje zadane prace domowe;
 3. jest grzeczny, zna zasady etykiety szkolnej,
 4. jest życzliwy w stosunku do otoczenia,
 5. reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
 6. szanuje godność osobistą własną i innych osób,
 7. jest tolerancyjny wobec postaw i zachowań innych osób,
 8. jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
 9. szanuje mienie szkolne, wyposażenie pracowni, pomoce naukowe wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem,
 10. troszczy się o porządek na terenie szkoły,
 11. jest ubrany stosownie do wymagań stawianych przez szkołę,
 12. wykazuje się godną postawą obywatelską i przestrzega prawa.

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie:

 1. ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość,
 2. potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji,
 3. zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi komunikować się w nowoczesnym świecie,
 4. jest przygotowany do studiowania i dostaje się na kierunek studiów, na którym może rozwijać swoje zainteresowania i pasje,
 5. szanuje drugiego człowieka,
 6. jest prawym i odpowiedzialnym obywatelem oraz tolerancyjnym Europejczykiem.

ROZDZIAŁ IV
KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

§1.
Realizacja podstawy programowej i osiąganie standardów wymagań.

Zadania

 1. Dostosowanie szkolnego zestawu programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy, a także wyposażenia szkoły.
 2. Monitorowanie realizacji programów nauczania.
 3. Modyfikacja planów wynikowych.
 4. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich.

Standardy

 1. Szkolny zestaw programów nauczania jest zgodny z prawem oświatowym, dopuszczony do użytku szkolnego na dany rok szkolny przez Dyrektora szkoły oraz pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
 2. Programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.
 3. Plan wynikowy uwzględnia wyniki egzaminów (po gimnazjum oraz maturalnego) oraz badań i diagnoz osiągnięć uczniów.
 4. Kształcenie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów odpowiednio do ich aspiracji i możliwości.

§2.
Osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego

Zadania

 1. Podnoszenie efektywności nauczania wszystkich przedmiotów.
 2. Wypracowanie skutecznych form przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.
 3. Praca z uczniem zdolnym.
 4. Rozbudzanie aktywności uczniów w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników
 5. w nauce.
 6. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczenia się, zamiłowania do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy i fascynacji pięknem.
 7. Udział w projektach edukacyjnych.
 8. Działania sprzyjające integracji uczniów klas pierwszych i ich wejściu w nowe środowisko.
 9. Propagowanie twórczości uczniów w gazetkach szkolnych i w prasie lokalnej.
 10. Rozwijanie umiejętności planowania rozwoju osobistego.
 11. Przygotowanie uczniów do trafnego rozpoznawania swoich predyspozycji, uzdolnień i realnych możliwości z punktu widzenia rynku pracy.
 12. Poznawanie wartości moralnych i estetycznych, poprzez uczestnictwo w kulturze, wykładach, spotkaniach z twórcami kultury i nauki oraz absolwentami liceum, którzy osiągnęli sukces.
 13. Wdrażanie uczniów do samorządności.
 14. Przestrzeganie wypracowanego systemu wyróżnień.
 15. Stosowanie postanowień Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 16. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 17. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako podstawa do doskonalenia pracy dydaktycznej.

Standardy

 1. Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz pielęgnowaniu ich uzdolnień i talentów.
 2. Uczeń ma potrzebę uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce.
 3. Uczeń jest twórczy, krytyczny i otwarty na potrzeby innych.
 4. Uczeń potrafi zaplanować swoją przyszłość.

§ 3.
Wychowanie i profilaktyka zagrożeń

Zadania

 1. Zapoznanie społeczności szkolnej ze Statutem Szkoły oraz inną dokumentacją dotyczącą edukacji, wychowania i opieki.
 2. Tworzenie warunków do rozwoju wszystkich uczniów.
 3. Promowanie pozytywnych postaw ucznia zarówno w szkole, domu jak i w środowisku.
 4. Prowadzenie przez pracowników szkoły i rodziców działań rozwiązujących indywidualne problemy uczniów.
 5. Promowanie humanitarnych postaw wśród młodzieży, takich jak:
  • szacunek,
  • tolerancja,
  • godność,
  • prawdomówność.
 6. Budowanie wśród uczniów świadomości współodpowiedzialności za mienie szkoły.
 7. Tworzenie zaufania między wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, wzajemne motywowanie do wspólnego działania.
 8. Poszukiwanie sposobów i metod aktywizowania uczniów do pracy na rzecz szkoły.
 9. Organizowanie prelekcji, spotkań, wycieczek, uroczystości jednoczących społeczność szkolną, ukazujących wzorce osobowe godne naśladowania.
 10. Kształtowanie właściwego stosunku do symboli narodowych, rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej.
 11. Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich i postaw tolerancji wobec różnych środowisk.
 12. Rozwijanie tożsamości europejskiej przez uczestnictwo w wymianach międzynarodowych.
 13. Rozwijanie świadomości obywatelskiej poprzez udział w sesjach rady miejskiej i rady powiatu, spotkaniach z przedstawicielami władz państwowych i lokalnych oraz udział w wyborach.
 14. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.
 15. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.
 16. Zorganizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów i rodzin potrzebujących wsparcia.
 17. Rozstrzyganie poważnych problemów wychowawczych i planowanie działań zapobiegawczych.
 18. Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zagrożeń.
 19. Kształtowanie właściwych relacji: nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń.

Standardy

 1. Uczniowie mają potrzebę naśladowania dobrych wzorców.
 2. Uczniowie potrafią obiektywnie ocenić siebie i innych.
 3. Uczniowie kreują właściwe postawy społeczne.
 4. Uczniowie znają dziedzictwo narodowe, jego miejsce w kulturze europejskiej
 5. i światowej.
 6. W organizacji pracy szkoły uwzględnia się higienę pracy ucznia.
 7. Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
 8. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciele współpracują z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami.
 9. Uczniowie wykazują postawy asertywne wobec zagrożeń.

§4.
Wykorzystanie technologii informatycznej w praktyce szkolnej

Zadania

 1. Korzystanie z technologii informatycznej w procesie dydaktycznym.
 2. Wykorzystanie technologii informatycznej w obsłudze administracyjnej szkoły.
 3. Wykorzystanie szkolnej biblioteki centrum medialnego i ICM.

Standardy

 1. Komputer jest narzędziem codziennej pracy ucznia i nauczyciela.
 2. Komputer pomaga w zdobywaniu wiedzy.
 3. Komputer usprawnia pracę szkoły.

§5.
Tworzenie dobrego klimatu szkoły

Zadania

 1. Tworzenie wizerunku szkoły przyjaznej młodemu człowiekowi.
 2. Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych.
 3. Dbałość o dobre relacje uczeń- nauczyciel - rodzic.
 4. Kształtowanie wśród uczniów więzi emocjonalnych ze szkołą.

Standardy

 1. Uczeń identyfikuje się ze społecznością szkolną i lokalną.
 2. Uczeń czuje się pełnowartościowym członkiem społeczności szkolnej.
 3. Uczeń może liczyć na wsparcie i pomoc innych.

§6.
Promocja szkoły

Zadania

 1. Promowanie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.

Standardy

 1. Szkoła ma własny wizerunek wyróżniający ją w środowisku.
 2. Szkoła spełnia oczekiwania edukacyjne środowiska lokalnego.
 3. Uczniowie i nauczyciele identyfikują się ze szkołą.
 4. Uczniowie znają historię i tradycje szkoły.
 5. Nauczyciele realizują wizję i cele szkoły, promując pozytywne cechy uczniów  i szkołę.
 6. Rodzice chętnie uczestniczą w życiu szkoły.
 7. Absolwenci identyfikują się ze szkołą.
 8. Szkoła rozwija współpracę międzynarodową.

§7.
Baza szkoły

Zadania

 1. Zdiagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie dalszego unowocześnienia bazy dydaktycznej.
 2. Poprawa warunków pracy i nauki w szkole, poprzez optymalne wykorzystanie pozyskanych środków na pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal.
 3. Gromadzenie fachowej literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do nauczania.
 4. Doposażanie sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej, świetlicy w sprzęt techniczny, wspomagający przygotowanie do lekcji.
 5. Poprawianie warunków pracy dyrekcji, rady pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi.

Standardy

 1. Uczniowie i pracownicy szkoły mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy i edukacji.
 2. Szkoła ma dogodną bazę, budynek jest funkcjonalnie zagospodarowany i estetycznie urządzony.
 3. Liczba sal i innych pomieszczeń szkolnych jest adekwatna do liczby uczniów i oddziałów.
 4. Księgozbiór i ilość pomocy dydaktycznych jest wystarczająca do realizacji przyjętych programów dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Sala gimnastyczna, świetlica, gabinet higienistki szkolnej odpowiadają potrzebom szkoły.
 6. Szkoła posiada sprzęt poligraficzny służący nauczycielom do przygotowywania  materiałów na zajęcia.
 7. Szkoła dokonuje niezbędnych przeglądów, napraw i remontów związanych z przepisami BHP.
 8. Wyposażenie pracowni przedmiotowych odpowiada założeniom koniecznym do realizacji programu nauczania ( w miarę posiadanych środków).
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij