Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Dokumenty

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W RZESZOWIE  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I. Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r. po. 60).

3.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. § 11b ust. 3 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

II. Postanowienia ogólne.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postepowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej.

III. Wymagane dokumenty

1. Kandydat składa w naszej szkole, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru, następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji ):

a) wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginały lub kopie zaświadczenia Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat  (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem” data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły podstawowej i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).

2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:

a) oryginalne świadectwo ukończenia szkoły (złożenie oryginału świadectwa potwierdza wolę podjęcia nauki w IV LO).

b) oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty.

3. Po przyjęciu do liceum należy dostarczyć:

a) kartę zdrowia;

b) 3 podpisane na odwrocie  fotografie.

 

IV. Kryteria i zasady rekrutacji

 1. W roku szkolnym 2019/2020 będzie odbywał się nabór do następujących klas ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021.

OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Klasa

Liczba miejsc

Przedmioty rozszerzone

I język obcy

II język obcy

(do wyboru)

Przedmioty punktowane

przy rekrutacji

1 A

34

 

MATEMATYKA

FIZYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

j. hiszpański (p) (k)

j. niemiecki (p) (k)

j. francuski (p)

j.rosyjski (p)

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

1 B

34

 

BIOLOGIA

CHEMIA

 

j. angielski

j. hiszpański (p) (k)

j. niemiecki (p) (k)

j. francuski (p)


 

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia lub chemia

1 C

34

 

BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

 

j. angielski

 

j. hiszpański (p) (k)

j. niemiecki (p) (k)

j. francuski (p)

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia lub chemia

1 D

34

 

MATEMATYKA

FIZYKA

INFORMATYKA

 

j. angielski

j.hiszpański (p) (k)

j. niemiecki (p) (k)

j. francuski (p)

j. rosyjski (p)

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

1 E

34

 

MATEMATYKA

FIZYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

j. hiszpański (p) (k)

j. niemiecki (p) (k)

j. rosyjski (p)

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

1 F

34

 

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

 

j. hiszpański (p) (k)

j. niemiecki (p) (k)

j. francuski (p)

j. rosyjski (p)

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

1 G

17

 

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

HISTORIA

 

j. angielski

j. hiszpański (p) (k)

j. niemiecki (p) (k)

j. francuski (p)

j. polski

matematyka

j. obcy

historia

17

 

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

j. polski

matematyka

j. obcy

wos

1 H

34

 

BIOLOGIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

 

j. niemiecki (p) (k)

j. hiszpański (p) (k)

j. francuski (p)

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia

1 I

34

 

CHEMIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

j. hiszpański (p) (k)

j. niemiecki (p) (k)

j.francuski (p)

j. rosyjski (p)

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia

 

 

p – język obcy realizowany od podstaw

k – język obcy będący kontynuacją ze szkoły podstawowej

 

W klasach 1B i 1G dodatkowym obowiązkowym językiem jest język łaciński.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

a) podaje informacje o warunkach rekrutacji;

b) przeprowadza postepowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie;

c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

d) ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

e) sporządza protokoły postepowania rekrutacyjnego.

 

 4. Nabór do szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie wspomagany jest przez system  elektronicznej rekrutacji i w związku z tym:

a) kandydaci wprowadzeni są do systemu poprzez:

- zgłoszenie indywidualne,

- przez szkolny punkt naboru,

 

b) kandydat po zalogowaniu się do systemu: wypełnia pierwszą część formularza ze swoimi danymi osobowymi (imię i nazwisko, numer pesel oraz telefon kontaktowy), danymi szkoły (nazwa, numer szkoły, miejscowość w której się znajduje, gminę, powiat i województwo),

c) wskazuje na liście szkoły, które wybrał tworząc listę preferencji,

d) wybiera oddziały (może wybrać wszystkie oddziały z danej szkoły) rozpoczynając od szkoły
 i oddziału pierwszego wyboru,

e) informacje dodatkowe (załączniki),

f) drukuje podanie, które po podpisaniu przez kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna składa tylko do szkoły pierwszego wyboru,

g) uczniowie, którzy nie mają możliwości elektronicznego przekazania danych wypełniają podanie tradycyjne:

-pobierają druk formularza z zakładki dokumenty na stronie naboru lub odbierają go
 w sekretariacie szkoły,

- wypełniają czytelnie wszystkie pola formularzy,

- podpisują formularze piórem lub długopisem,

- rodzice (opiekunowie) podpisują  wypełniony formularz,

-wypełnione formularze kandydat zanosi do punktu naboru IV Liceum Ogólnokształcącego,

 

h) w trakcie rekrutacji każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego
 z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

i) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniających go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego oddziału i tylko tego, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,

j) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziału o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęcia do tych oddziałów.

5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego, w  wyniku postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów do wybranej przez niego klasy.

6. W przypadku równorzędnych wyników:

- uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  oraz 

- kandydatów spełniających  jedno lub więcej kryteriów zgodnie
 z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.

8. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w określonym terminie należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest to podstawa do umieszczania na liście przyjętych do Liceum.

9. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w regulaminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub nieuwzględnienie uprawnień i osiągnięć kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. O kolejności na liście klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego (z wyjątkiem kandydatów – laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów o zasięgu  wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, których program obejmuje w całości lub poszerza podstawy programowe co najmniej z jednego przedmiotu).

11. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zwierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu kandydata albo niezakwalifikowaniu, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

12. W przypadku uzyskania przez kandydata takiej samej ilości punktów stosuje się ustalenia zapisane w punkcie 6 niniejszego regulaminu.

13. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

V. Zasady przyznawania punktów.


1. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej uwzględnia się łącznie następujące kryteria:
 

1) wyniki egzaminu (maksymalnie 100 pkt);

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  oceny z języka polskiego, matematyki
 oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (maksymalnie
100 pkt):

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, międzynarodowym

b) osiągniecia z zakresu aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

1) wynik egzaminu  ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

- mnoży się przez 0.35; (100% x 0,35 = 35 pkt)

 

- wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego

 -   mnoży się przez 0,3 (100 % x 0,3 = 30 pkt)

 

 

Maksymalna liczba punktów za egzamin ósmoklasisty wynosi 100 pkt.

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.

  1) za oceny wyrażone w stopniu:

  a) celujący – przyznaje się po 18 punktów;

  b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

  c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

  d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

2) W rekrutacji do poszczególnych klas uwzględniane są następujące zajęcia edukacyjne:

 

1A

język polski, matematyka, j. obcy, fizyka

1B

język polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia

1C

język polski  matematyka, j. obcy, biologia lub chemia

1D

język polski, matematyka, j. obcy, fizyka

1E

język polski, matematyka, j. obcy, fizyka

1F

język polski, matematyka, j. obcy, geografia

1G

język polski, matematyka, j. obcy, historia lub wos

1H

język polski, matematyka, j. obcy, , biologia

1i

język polski, matematyka, j. obcy, chemia

 

 

 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły .

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytuł laureata konkursu technicznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się
 5 punktów;

 

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty:

 

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

f) tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;

 

4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub  z przedmiotów artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje  się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 7 punktów,

e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
 w pkt.  1- 4 , artystycznych  lub sportowych, organizowanych przez kuratora  oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym miejsca  1-8– przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym miejsca 1-6– przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim miejsca 1-3– przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym miejsca 1-3 – przyznaje się 1 punkt.

 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Aby za osiągnięcia kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje Dyrektor szkoły podstawowej

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

 1. za ocenę celującą po 35 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą  po 30 punktów
 3. za ocenę dobrą po 25 punktów
 4. za ocenę dostateczną po 15 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą po 10 punktów


 

Z języka obcego nowożytnego:

 

 1. za ocenę celującą – 30 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą- 25 punktów
 3. za ocenę dobrą – 20 punktów
 4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
 5. za ocenę  dopuszczającą – 5 punktów

 

8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły
w pierwszej kolejności.

Maksymalna ilość punktów za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i dodatkowe osiągnięcia wynosi 100 pkt.

W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

VI. Harmonogram rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Lp.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data

zakończenia

 
 

1.

Wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej

20.04.2020

15.05.2020

 

2.

Weryfikacja oferty edukacyjnej i jej publikacja;

uruchomienie kanału Kandydat

09.06.2020

 

3.

Składanie wniosków przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru

15.06.2020

10.07.2020

godz. 15.00

 

4.

Składanie wniosków przez kandydatów w szkołach dwujęzycznych, oddziałach dwujęzycznych, oddziałach wojskowych oraz w oddziałach prowadzących szkolenie sportowe

22.06.2020
godz. 15:00

 

5.

Weryfikacja dostarczanych podań (I)

15.06.2020

13.07.2020

 

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

15.06.2020

14.08.2020

 

7.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;

w tym: prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych

23.06.2020

7.07.2020

 

8.

Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

23.06.2020

9.07.2020

do godz.12.00

 

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną pozytywnych wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

do 9.07.2020

 

10.

Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej (zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje)

31.07.2020

04.08.2020

 

11.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

26.06.2020

10.07.2020

godz. 15.00

 

12.

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie rekrutacji

26.06.2020

10.07.2020

 

godz. 15:00

 

13

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o wynik egzaminu ósmoklasisty

31.07.2020

4.08.2020

godz. 15.00

 

14.

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o ocenach i osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów (I); wprowadzanie i weryfikacja wyników egzaminów ósmoklasisty przez szkołę 1 wyboru (II)

(I) 15.06.2020

(II) 31.07.2020

(I) 13.07.2020

godz.12.00

(II) 4.08.2020

godz.16.00

 

15.

Porządkowanie listy chętnych

7.08.2020

7.08.2020

 

16.

Symulacja i ostateczny przydział

10.08.2020

11.08.2020
godz. 10

 

17.

Pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia

11.08.2020

godz.12.00

11.08.2020

godz.15.00

 

18.

Publikacja listy zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
do przyjęcia (zapoznanie się z wynikami naboru).

12.08.2020

12.08.2020

 

19.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szkoły prowadzące kształcenie zawodowe)

13.08.2020
godz. 10:00

18.08.2020

godz. 15.00

 

20.

Pobranie list przyjętych/nieprzyjętych
oraz listy wolnych miejsc

19.08.2020

godz. 8.00

19.0.8.2020
godz. 12:00

 

21.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych oraz listy wolnych miejsc

19.08.2020

do godz. 14:00

 

22.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22.08.2020

 

23.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

24.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

25.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

26.

Aktualizacja danych

20.08.2020

30.09.2020

 

 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

VIII. Procedura odwoławcza

1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. W terminie do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która upoważnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.

3. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie do 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 odstępuje się od przeprowadzenia uzupełniającego

IX. Uwagi końcowe

1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Liceum.

3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor Liceum.

5. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do IV LO.

6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone  w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w IV LO przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2021
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij