Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej kopernik.rzeszow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Na stronie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
 2. Nie wszystkie grafiki i zdjęcia mają prawidłowe alternatywne opisy.
 3. Brak napisów w filmach zamieszczonych na stronie.
 4. Tabele nie posiadają wierszy nagłówkowych.
 5. Hiperłącza zamieszczone w treści mają nazwy całych linków, które niejasno określają przeznaczenie linku.

Redaktorzy na bieżąco pracują nad pełną dostępnością i funkcjonalnością strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi 5 wejść.
 • Wejście główne (ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły) od ulicy dojazdowej oraz 4 wejścia ewakuacyjne po bokach budynku.
 • Do wszystkich wejść prowadzą schody.
 • Od południa (od strony hali sportowej) znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkiem.
 • Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy podjeździe.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby, zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i większość pomieszczeń dydaktycznych na parterze.
 • W budynku nie ma windy.
 • Jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i usługi „Tłumacza języka migowego online”.
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij