Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Historia szkoły

Prehistoria

W 1967r w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 18 rozpoczęła pracę filialna placówka I LO w Rzeszowie. W ciągu trzech kolejnych lat przyjmowano do niej po dwa oddziały, tak że w roku szkolnym 1969/70 naukę pobierało 6 zespołów w klasach I - III.

Jednocześnie trwała budowa obiektów przeznaczonych na mające powstać czwarte w Rzeszowie liceum ogólnokształcące. W lutym 1970 roku ówczesny wicedyrektor III LO - Adolf Gubernat został mianowany dyrektorem nowego liceum i wraz z księgową - Heleną Pyrcz oraz woźnym - Stanisławem Ciebierą - rozpoczął pracę, aby przygotować budynek do przyjęcia młodzieży w roku szkolnym 1970/71. Nie było łatwo - prace budowlane jeszcze trwały, sprzęt i pomoce naukowe gromadzono w kilku salach na parterze a teren wokół szkoły przypominał krajobraz księżycowy. Pierwsze egzaminy wstępne do IV Liceum odbyły się z konieczności w SP nr 3.

Na wakacjach pracowali już wszyscy - dyrektor, przyszli nauczyciele, którzy póki co roznosili do sal stoliki, krzesła, urządzali pracownie i bibliotekę oraz gabinety przedmiotowe. Trudno uwierzyć, ale i tym razem z chaosu wyłoniła się najpiękniejsza wtedy a najlepsza potem w Rzeszowie - szkoła średnia, w której 1. IX. 1970 r. zadzwonił pierwszy dzwonek.... Naukę rozpoczęło 507 uczniów, w tym wszystkie klasy uczęszczające wcześniej do wspomnianej wyżej filii.

Rok szkolny 1970/71

Naukę rozpoczęło 507 uczniów, 484 pozostało do końca roku. Pracowało 6 oddziałów klas pierwszych, 2 drugich, 2 trzecich i 2 czwartych.

Przyjęto matematyczno - fizyczny profil kształcenia jako wiodący kierunek rozwoju szkoły, utworzono pierwsze w Rzeszowie klasy o profilu matematyczno - fizycznym, zorganizowano także klasy tzw. "usportowione".

Działalność rozpoczęły organizacje młodzieżowe: ZMS, ZHP, SU, LOK, LOP, PCK, TPPR. Powstało 8 kół zainteresowań, w tym: żywego słowa, fotograficzne, recytatorskie, zespół muzyczny.

19. X. 1970r. WSK przekazała szkole bogaty zestaw pomocy na wyposażenie pracowni technicznej.

Zebrania Rady Pedagogicznej odbywały się w tym pierwszym roku pracy szkoły bardzo często - młodzi, pełni entuzjazmu nauczyciele żarliwie spierali się o kształt nowego liceum. W zapisach "Księgi protokołów" znajdują się jednak i takie, które po 45 latach budzą radość, np: "Niedozwolone jest noszenie pierścionków oraz malowanie oczu i włosów. Chłopcy powinni być ostrzyżeni".

Prasa podała, że ogólny koszt budowy IV LO wyniósł 13 mln zł.

Każdy uczeń miał obowiązek przynieść 10 kg makulatury w ciągu roku.

Rok szkolny 1971/72

Przyjęto 6 oddziałów klas I; łącznie w 16 oddziałach rozpoczęło naukę 639 uczniów.

Po raz pierwszy ogłoszono szkolne konkursy: matematyczny i fizyczny.

Rok szkolny dzielił się na cztery okresy. Klasyfikację przeprowadzano bardzo surowo. Np. za II okres na 625 klasyfikowanych tylko 54.2% uczniów nie miało ocen niedostatecznych. Podobnie było w latach następnych. Nauczyciele od początku stawiali wysokie wymagania, co już niedługo stanie się jednym z wyróżników tej szkoły w środowisku. Wniosek z zebrania RP: "Jeśli uczeń pracuje - otoczyć go opieką - jeśli nie - wydalić ze szkoły".

Prezesem Ogniska ZNP na 10 następnych lat została S. Szabatowska - Fudali.

Życie szkoły rozjaśniał zespół muzyczny "Agrawka" - jego duszą był m. in. uczeń Semeniuk - za niespełna 5 lat - nauczyciel j. niemieckiego w IV LO.

Komitet Opiekuńczy (WZPHiU) przekazał 9 tys. zł. na wakacyjne obozy wędrowne - w tym na obóz językowy w NRD.

Prasa donosiła: "Ogólnie budynek [IV LO] jest funkcjonalny, są jednak zastrzeżenia do klatek schodowych, które są - jak dla szkoły - zbyt wąskie...". (Było 600 uczniów - dziś 1100 a prasa nie donosi, że wąskie... .)

Uroczystość rozdania świadectw maturalnych uświetnił występ kabaretu szkolnego "Skąd się wzięło to dziecko...".

10.06.1972r. szkołę zwizytował Minister Oświaty - Jerzy Kuberski.

26.06.1972r. pożegnano prof. Mariana Kuźmiaka, który przeszedł na emeryturę.

Rok szkolny 1972/73

Funkcję wicedyrektora szkoły objął Aleksander Śnieżek, uczący równocześnie matematyki.

W 18 oddziałach naukę pobierało 702 uczniów.

Po raz pierwszy zorganizowano klasę o profilu biologiczno-chemicznym.

17.11.1973r. na uroczystej akademii nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Młodzież przyjęła tę decyzję jako wyróżnienie, z wielkim aplauzem. W tym samym dniu szkoła otrzymała sztandar, ufundowany i przekazany przez Zakład Opiekuńczy - WZPHiU. Na korytarzu I piętra odsłonięto, ufundowaną przez WSK, tablicę pamiątkową.

Dyr. A. Gubernat udekorowany został odznaczeniem "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego".

Na zebraniach RP omawiano między innymi formy umacniania i rozszerzania współpracy z wyższymi uczelniami.

W niedzielę 30.04. - w ramach tzw. czynów społecznych - 300 uczniów IV LO wraz z nauczycielami przepracowało 900 godzin przy porządkowaniu trasy, biegnącej przez zaporę na Wisłoku.

Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w finale turnieju koszykówki.

Również w kwietniu Dyrektor zapoznał RP z nową "Instrukcją MOiW" - zalecała ona m.in. rozpoczynanie i kończenie lekcji piosenką.

Rok szkolny 1973/74

Naukę rozpoczęło 860 uczniów w 23 oddziałach.

Od tego roku wprowadzono w oświacie podział roku szkolnego na dwa semestry.

Tydzień pracy w szkole rozpoczynał się poniedziałkowym apelem porannym, powtarzanym przed 7 lekcją dla drugiej zmiany. Treścią apeli były aktualne wydarzenia polityczne, rocznice i bieżące sprawy szkolne.

Codziennie natomiast lekcje w klasie rozpoczynały się złożeniem przez ucznia meldunku o stanie obecnych i ich gotowości do zajęć.

W zebraniach RP uczestniczyli przedstawiciele ZMS i ZHP.

Nasiliła się współpraca z Komitetem Rodzicielskim, któremu przewodniczył p. Józef Pyrkosz.

Umocniło się współdziałanie IV LO z WSI - zwłaszcza z Instytutem Fizyki.

Dwie klasy IV mat-fiz i grupa fakultetu matematycznego uczestniczyły w stałych zajęciach na uczelni.

Powstało, by działać przez wszystkie następne lata, koło turystyczne.

7.04.74r. Liceum zaprezentowało swój dorobek kulturalno-oświatowy. Była okolicznościowa wystawa, występ chóru i zespołu wokalnego, recytacja i pokaz akrobatyki artystycznej; były imprezy towarzyszące: sesja popularnonaukowa oraz turniej koszykówki.

6.05.1974r. do matury z języka polskiego przystąpili pierwszoklasiści z roku 1970. Pisemne egzaminy odbywały się w sali gimnastycznej.

Rok szkolny 1974/75

Naukę rozpoczęły 23 oddziały, liczące 873 uczniów.

Rok upłynął pod znakiem szczególnych sukcesów sportowych - 70 uczniów IV LO trenowało w klubach; szkoła zdobyła mistrzostwo Rzeszowa w koszykówce oraz puchar w zawodach biegów przełajowych "Nowin"; toczy się współzawodnictwo o tytuł najlepiej usportowionej klasy.

Kształtuje się ceremoniał szkolny, powstaje tradycja obchodów Dnia Patrona - odbywają się z tej okazji: uroczysta akademia w ZDK WSK, apel szkolny i tematyczne lekcje wychowawcze.

Kółka matematyczne dla uczniów klas VIII zyskały znaczącą popularność w mieście.

Coraz więcej dobrych opinii o przygotowaniu absolwentów IV LO do studiów, zwłaszcza politechnicznych.

Wśród szkolnych organizacji dominuje ZHP - działa 12 drużyn i 6 klubów.

Rozpoczyna się - trwająca do dziś - tradycja sobotnio-niedzielnych rajdów.

Rok szkolny 1975/76

Naukę rozpoczęło 879 uczniów w 23 oddziałach.

Od 1.09.75r. obowiązywał Kodeks Ucznia, stąd wszystkie ogniwa szkoły poświęcały wiele uwagi jego interpretacji i wdrażaniu.

ZHP pozostał w IV LO jedyną organizacją ideowo-wychowawczą.

Odbywały się zajęcia 4 kółek dla klas VIII - 2 z matematyki, po 1 z fizyki i chemii.

Nawiązano ścisłą współpracę z Instytutem Fizyki WSP i Instytutem Chemii Politechniki Rzeszowskiej.

Prowadzono 3 szkolne konkursy przedmiotowe - matematyczny, fizyczny i chemiczny.

W ramach pomocy szkole lekarze-specjaliści ze Szpitala MSW prowadzili bloki zajęć z przysposobienia do życia w rodzinie.

W czasie ferii zimowych zorganizowano pierwsze w historii szkoły zimowisko - z bazą w Dukli. Warunki były iście spartańskie, ale śniegu i atrakcji nie brakowało.

Rok szkolny 1976/77

Funkcję wicedyrektora szkoły objęła Elżbieta Tkaczow.

Naukę rozpoczęto w 23 oddziałach, liczących łącznie 879 uczniów.

31.08.76r. dyr A. Gubernat poinformował RP, że wobec wygaśnięcia 5-letniej nominacji i nieprzedłużenia jej przez władze oświatowe - przestaje pełnić funkcję dyrektora IV LO. Grono pedagogiczne przyjęło tę wiadomość ze smutkiem i rozgoryczeniem - Adolf Gubernat buł cenionym i lubianym szefem. Usiłowaliśmy nawet wpłynąć na zmianę podjętych decyzji, wysyłając delegację do partyjno-oświatowych władz. Bezskutecznie.

15.09.76r. ówczesny kurator przedstawił Radzie Pedagogicznej nowego dyrektora IV LO - Edwarda Dragana, którego początkowo przyjęliśmy ze zrozumiałym sceptycyzmem, szybko jednak zyskał uznanie i powszechny szacunek za swoją fachowość i niezwykłą rzetelność.

12.10.76r. odbyły się wielkie wybory do SU - przewodniczącą została Jadwiga Bednarska.

25.1076r. przeprowadzono w szkole eliminacje Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym. Jest to o tyle warte odnotowania, że uczestniczyli w nich obowiązkowo wszyscy uczniowie.

Liczne protokoły zaświadczają, że znaczącą rolę w organizowaniu wychowawczo-opiekuńczej pracy szkoły spełniał Zespół Wychowawczy.

Intensywnie działało Koło Turystyczne - młodzież uczestniczyła w 9 rajdach.

Rok szkolny 1977/78

Naukę rozpoczęło 851 uczniów, w 22 oddziałach.

Z połączenia IV LO i Liceum Zaocznego dla Pracujących utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących Nrl. Wicedyrektorem d/s. LZ. została Marta Pastuszak.

W grudniu '77 szkoła otrzymała "List pochwalny" z Urzędu Miasta z podziękowaniem za prace społeczne przy porządkowaniu i upiększaniu Rzeszowa. W omawianym roku szkolnym przepracowaliśmy społecznie z młodzieżą 12433 roboczogodziny. Podobnym zaangażowaniem wykazywaliśmy się w następnych latach, przy czym tzw. "czyny społeczne" odbywały się w soboty i niedziele.

1.02.78r. odbyło się - tak samo będzie w latach następnych - uroczyste wręczenie dowodów osobistych 49 uczniom szkoły.

Szkolna Komenda OHP zajęła I miejsce w województwie.

Powstał szkolny Klub PTTK. Turystyka kwitła - w ciągu roku szkolnego zorganizowano 7 rajdów, 2 obozy wędrowne, 28 wycieczek.

Były też sukcesy sportowe - szkoła zdobyła I miejsce i puchar "Przeglądu Sportowego".

I wreszcie najważniejsze: na 217 uczniów dopuszczonych do matury - 216 zdało egzamin dojrzałości; uzyskali oni 179 ocen bdb, 146 db, 108 dst, co świadczy o dobrym przygotowaniu.

198 absolwentów ubiegało się o przyjęcie na studia, z czego 73,3% zdobyło indeksy, wobec wskaźnika 50% w woj. rzeszowskim.

W kl. I - III promocję otrzymało 93% uczniów, przy wskaźniku krajowym 86%.

Zajęliśmy I miejsce w Rzeszowie pod względem ilości olimpijczyków szczebla centralnego - tylko II LO w Mielcu osiągnęło równie dobre wyniki.

Rok szkolny 1978/79

W 21 oddziałach naukę rozpoczęło 783 uczniów.

Po raz pierwszy dokonano globalnej ewidencji członków działających w szkole organizacji młodzieżowych. Liczyły one:

SU-783, ZHP – 505, SK PZR-322, LOK-41, LOP – 148, PCK-250, PTTK-182, SKS – 54, TPPR - 340

Działało 20 kół zainteresowań, w tym 8-osobowy zespół wokalny.

14.XI.78r. o g. 7:30 stwierdzono kradzież 21 dzienników lekcyjnych (a zbliżała się wywiadówka śródokresowa...).

W XI. 78r. rozpoczęła się - 6 miesięcy trwająca - wizytacja frontalna szkoły.

19. II.79r. w Dniu Patrona po raz pierwszy wręczono Dyplomy Kopernikowskie, przyznawane przez Radę Pedagogiczną wybitnym uczniom szkoły i rozpoczęto tradycję corocznych spotkań RP i SU z rodzicami najlepszych uczniów szkoły. Wręczano kwiaty, listy gratulacyjne, były wiersze, piosenki i ... łzy wzruszenia.

23.IV.79r. wicekurator Anna Staruch dokonała podsumowania wizytacji szkoły, podkreślając m.in. wysoką pozycję IV LO w środowisku, o której decydują kwalifikacje nauczycieli, wyniki pracy z uczniem zdolnym (olimpiady), nowatorstwo pedagogiczne i działalność pozalekcyjna. Oceniono 32 nauczycieli - 14 uzyskało ocenę "wyróżniającą", 18 - "bdb". Wg informacji Kuratorium szkoła uzyskała wyższy niż inne wskaźnik przyjęć na studia - 68%.

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęto wdrażanie innowacji pedagogicznych, m.in.:

  • ćwiczenia systemem obiegowym z fizyki w kl. I - II
  • ćwiczenia systemem obiegowym z chemii w kl. I - II.
  • eksperyment programowy z matematyki, który polegał na zmianie realizacji poszczególnych działów przy tej samej siatce godzin
  • opracowanie zadań testowych z matematyki i chemii dla klas I - IV.

W ciągu roku szkolnego zorganizowano 26 wycieczek, 8 rajdów, 2 obozy wędrowne.

Drużyna dziewcząt zajęła I m. w zawodach piłki siatkowej.

Za całokształt działalności sportowej szkoła otrzymała medal ZG SZS.

30.VI. pożegnano, przechodzącą na "wcześniejszą" emeryturę - p. prof. Helenę Cieślikiewicz.

Rok szkolny 1979/80

W 20 oddziałach naukę rozpoczęło 747 uczniów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, liczne zebrania RP poświęcone były dyskutowaniu uchwał PZPR. W tym roku omawiano np. "Wytyczne na VIII Zjazd PZPR", a następnie zadania szkoły po VIII Zjeździe partii. 16.XI.79r. wszyscy uczniowie obejrzeli - zgodnie z kilkuletnią tradycją - film radziecki w kinie "Zorza".

1 maja - również jak zawsze - młodzież i nauczyciele uczestniczyli w pochodzie. Święto Pracy czczono także szkolnymi apelami i bardzo uroczystymi akademiami. Świętowano też rocznice o charakterze ideowo-politycznym. Uroczystości te powtarzały się cyklicznie, nie są więc wyszczególniane przy każdym roku szkolnym.

W poszczególnych klasach grupy młodzieży ubiegały się o tytuł "zespołów socjalistycznego działania" - w r. szk. 79/80 przyznano 7 takich tytułów.

30.1.1980 RP przyznała kolejne Dyplomy Kopernikowskie.

Zespół Wychowawczy określił "model absolwenta" oraz zakres działań dydaktyczno-wychowawczych, sprzyjających jego urzeczywistnieniu.

Odbywał się, kolejny już, przegląd dorobku artystycznego szkół - IV LO zdobyło wyróżnienie "Srebrny Kałamarz".

Szkolna Komenda OHP (nie po raz pierwszy i nie ostatni) zdobyła I m. we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim.

Również koło LOP -jak we wszystkie inne lata - osiąga najwyższe wyróżnienia

Rozwija się w szkole działalność socjalno- opiekuńcza: w s. 34 zorganizowano świetlicę; Spółdzielnia Uczniowska prowadzi "sklepik".

Rok szkolny 1980/81

W 20 oddziałach rozpoczęło naukę 721 uczniów.

Utworzono eksperymentalną klasę la - z młodzieży wybitnie uzdolnionej w kierunku mat.-fiz.

W ciągu tygodnia dyżury uczniowskie na terenie szkoły pełniła jedna klasa, której przedstawiciel sprawował w tym czasie funkcję gospodarza szkoły.

Poniedziałek pozostaje dniem bez ocen ndst.

Obserwuje się stopniowe zanikanie porannych apeli - zimą odbywają się już tylko raz w miesiącu a na wiosnę zapada decyzja o zaprzestaniu ich prowadzenia.

Jesienią powstało szkolne Koło NSZZ "Solidarność", zrzeszające 23 osoby - przewodniczącym został Paweł Tęcza.

W grudniu 1980r. młodzież zawiesiła w salach lekcyjnych krzyże.

18.02.81r. Szczep ZHP przy IV LO otrzymał imię Mikołaja Kopernika.

Z okazji Dnia Patrona RP przyznała Dyplomy Kopernikowskie uczniom.

W czerwcu 1981r. dyr E. Dragan oznajmił, że wobec upływu 5-letniej kadencji, rezygnuje z dalszego pełnienia funkcji ze względów zdrowotnych. Podtrzymał swoją decyzję, mimo nalegań władz oświatowych i nauczycieli. Młodzież zapisała w Kronice Szkoły: "Wiadomość tę odebraliśmy z żalem i smutkiem." Dyrektor Edward Dragan kierował IV LO w bardzo trudnych politycznie i ekonomicznie latach - z uporem i determinacją przezwyciężał, pojawiające się, trudności - szkoła wiele mu zawdzięcza.

Rok szkolny 1981/82

Funkcję dyrektora IV LO od nowego roku szkolnego objął Stanisław Piszcz, który będzie kierował szkołą do chwili przejścia na emeryturę w sierpniu 1992r.

Naukę rozpoczęło 713 uczniów w 20 oddziałach.

Pracowaliśmy systemem 5-dniowego tygodnia, soboty były wolne.

Sala 34 ponownie stała się pracownią - zlikwidowano świetlicę.

13.12.1981r. ogłoszono stan wojenny; szkoła pozostawała pod nadzorem wojskowym; zawieszono działalność związków zawodowych; nauczyciela PO powołano do pełnienia służby.

30.12.1981r. dyrektor ogłosił "Nadzwyczajne zarządzenie". Było to chyba jedyne w historii szkoły zarządzenie, podpisane przez absolutnie wszystkich nauczycieli.

3.01.82r. skończyły się trwające od 13.12.81r., nadzwyczajne ferie zimowe. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr przeprowadzona została dopiero 4.02.1982r.

Dni Patrona świętowano uroczyście, tyle że skromniej niż w ubiegłych latach.  Przyznano Dyplomy Kopernikowskie.

Egzamin dojrzałości zdało w tym roku 100% przystępujących do matury - 167 abiturientów.

21-23.06.1982r. odbyły się - po raz pierwszy po wieloletniej przerwie - egzaminy wstępne do szkół średnich. O przyjęcie do IV LO ubiegało się 159 kandydatów - przyjęto 156 uczniów klas pierwszych.

30.06 uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę p. prof. Emilię Ataman, która należała do grona nauczycieli, pracujących w IV LO od powstania szkoły.

Rok szkolny 1982/83

W 21 oddziałach naukę rozpoczęło 707 uczniów.

Prezesem Ogniska ZNP został Wiesław Gajdek - za jego kadencji zapoczątkowana została tradycja corocznych jesiennych wyjazdów grona do okolicznych kurortów.

We wrześniu do szkół podstawowych wysłano informację o przyjęciu ich absolwentów do IV LO i osiągnięciach w czasie egzaminów.

10.12. odbyło się spotkanie RP z p. prof. E. Ataman, która została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Płacono nauczycielom za tzw. "trudne warunki pracy" - trzeba było wypełniać bardzo skomplikowane druki z wyliczeniem ilości uczniów obecnych w danym miesiącu na lekcjach. Kolega K. S. na obliczenie listopada stracił 4 godziny i zyskał 30 zł. (średnie wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 7.500zł.).

Siły Zbrojne przeprowadziły kontrolę szkoły - Dyrektor przekazał RP zalecenia tychże.

Komitet Rodzicielski ufundował 3 nagrody pieniężne za najwyższe wyniki w nauce w I półroczu (dla najlepszej klasy z każdego profilu).

Jak co roku najwybitniejszym uczniom przyznano Dyplomy Kopernikowskie.

Rok szkolny 1983/84

Naukę rozpoczęło 682 uczniów w 21 oddziałach.

Zespół Wychowawczy zainspirował rozliczne działania, mające na celu podniesienie poziomu kultury bycia uczniów w szkole. Opracowano nawet szkolny savoir-vivre pod nazwą "Wypada-nie wypada".

Nadal każdy uczeń zobowiązany jest przynieść 10 kg makulatury rocznie. W omawianym roku szkoła zebrała 6.170 kg tego surowca.

Obowiązkiem nauczycieli było prowadzenie tzw. ćwiczeń śródlekcyjnych.

Generalnie rok upłynął pod znakiem turystyki: zorganizowano 37 wycieczek (w tym 15 do Krakowa), 10 rajdów sobotnio-niedzielnych i 2 wakacyjne obozy wędrowne po Pojezierzu Mazurskim.

Szkoła zajęła 1 miejsce w Polsce w Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym.

Dyplomy Kopernikowskie przyznano w tym roku jednie dwóm osobom.

Egzamin dojrzałości złożyło 99,4% abiturientów wobec średniej wojewódzkiej 95,6%.

Promocję do klas wyższych programowo otrzymało 99.03% (93,6% w województwie).

Rok szkolny 1984/85

Naukę rozpoczęło 683 uczniów w 21 oddziałach.

Odbyła się ponowna wizytacja szkoły. W tzw. podsumowaniu p. wicekurator stwierdziła m. in.: "Opowiadanie o tym co się robiło należy do przeszłości - robiło się tylko to, co zostało udokumentowane".

Tradycyjnie już młodzież w ciągu całego roku uczestniczyła w różnych formach życia kulturalnego: każda z klas minimum dwa razy była w kinie i minimum jeden raz w teatrze. Koło Miłośników Teatru zorganizowało 9 "wyjść" na spektakle. Cała młodzież dwukrotnie słuchała koncertów w Filharmonii Rzeszowskiej. Klasy o profilu podstawowym obejrzały wszystkie wystawy w BWA i KMPiK.

SU zorganizował 3 dyskoteki: "Poznajmy się" dla klas I; "andrzejkową" i karnawałową. Uroczyście witano wiosnę i topiono Marzannę. Odbył się kolejny, doroczny szkolny Konkurs Recytatorski, w tym roku pod hasłem "Strofy o Ojczyźnie".

W trakcie akademii z okazji Dnia Patrona Dyplom Kopernikowski otrzymała Marta Krupa.

RP dwukrotnie rozważała tzw. warianty organizacji następnego roku szkolnego. Na zebraniu w dn. 25.04.1985r zadecydowaliśmy, że w roku szk. 1985/86 pracować będziemy z wydłużonymi feriami świątecznymi, stąd dla zabezpieczenia wymaganego limitu 200 dni, zaplanowano pracę w jedną sobotę w każdym miesiącu.

Władze oświatowe przesłały do szkół pisma, sugerujące ujednolicenie ubioru młodzieży w szkole. RP na zebraniu w dniu 7.06.1985r. jednogłośnie opowiedziała się przeciwko jakimkolwiek próbom "umundurowania" uczniów.

1.07.1985r. na uroczystym zebraniu RP pożegnano odchodzących na emeryturę:

p. prof. Krystynę Arciszewską-Budzyń - należącą do grona tych, którzy pracowali w IV LO od początku jego istnienia, p. dyr. Martę Pastuszak - długoletnią dyrektor LZ, nieobecny był na tym spotkaniu - również przechodzący na emeryturę p. prof. Józef Zawadzki, który był w IV Liceum nauczycielem fizyki przez wszystkie poprzednie lata istnienia szkoły.

Rok szkolny 1985/86

Z nowym rokiem szkolnym wicedyrektorem d/s LZ został Mieczysław Pałęcki, który będzie pełnił tę funkcję aż do chwili rozwiązania Zespołu Szkół i przeniesienia LZ do CKU.

Naukę rozpoczęło 720 uczniów w 22 oddziałach.

Od grudnia pracowaliśmy wg dwóch wersji podziału godzin z wolną sobotą i z sobotą jako dniem pracy i innym dniem wolnym dla nauczyciela.

Rozwiązanie to długo nie było akceptowane przez władze oświatowe.

Był to kolejny rok wieloletniej dyskusji nad zasadami wprowadzenia do liceów reformy programowej. 20.01.86r. odbyło się zebranie RP z udziałem wizytatora KOiW, z którego protokół, rejestrujący nasze krytyczne opinie o projekcie owej reformy, obejmuje 5 stron formatu A-4 "maczkiem". Twierdziliśmy, że nie jesteśmy konserwatystami - wręcz przeciwnie - otwarci na nowości, sensowne eksperymenty i innowacje pedagogiczne, lecz nie aprobujemy działań o wątpliwej lub wręcz żadnej skuteczności dydaktyczno-wychowawczej.

Pani wizytator stwierdziła, że "niepokojący jest pesymistyczny ton wypowiedzi, brak optymizmu wobec idei reformy". 09.06.86r. RP głosowała zalecenie wprowadzenia nowych przedmiotów (Wiedza o prawie, Informacja naukowa, Ochrona środowiska, Religioznawstwo) oraz praktyk uczniowskich. "Za" -1 osoba. "Przeciwko" - 34. Dziś już na pewno wiadomo, że znowu mieliśmy rację i że cechował nas nie brak optymizmu, lecz dostatek racjonalizmu...

18.10.86r. rozpoczął się Kurs BHP dla nauczycieli, zakończony później - bardzo poważnymi - egzaminami.

Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela odbyło się w "Rzeszowskiej"...

Z inicjatywy Zespołu Wychowawczego wprowadzone zostały dyżury uczniowskie w szatni.

Dyplom Kopernikowski w tym roku otrzymała Ewa Birbach.

Przez cały rok prowadzona była prezentacja dorobku artystycznie uzdolnionej młodzieży - zorganizowano 7 indywidualnych i kilka zbiorowych wystaw.

Rok szkolny 1986/87

Naukę rozpoczęło 751 uczniów w 21 oddziałach.

Rok szkolny rozpoczęliśmy jako jedyna w województwie szkoła, która nie wdrożyła tzw. "przedmiotów dodatkowych".

Działały następujące organizacje młodzieżowe: SU, ZHP (już tylko 2 drużyny), ZSMP, LOP, LOK, PCK, TPPR, OHP.

Zespół Wychowawczy opracował dodatkowe kryteria, uściślające zasady wystawiania oceny ze sprawowania.

Jak co roku - zorganizowano zabawę choinkową dla dzieci pracowników szkoły - były małe dzieci (!!), filmowe bajki (z projektora!), kolorowe czapki z bibuły i słodycze.

Dyplomy Kopernikowskie otrzymali Dorota Duplaga, Zygmunt Piątek.

21.03 po raz pierwszy zorganizowano z inicjatywy SU ogólnoszkolną imprezę - "Powitanie Wiosny" - zapoczątkowując tym samym wieloletnią tradycję świętowania tego dnia.

Rok szkolny 1987/88

W 21 oddziałach naukę rozpoczęło 795 uczniów.

Nadal obowiązują dwa podziały godzin - jeden z wolną sobotą, drugi z roboczą.

W sali nr 4 zorganizowano pracownię informatyki, wyposażoną przez KOiW w 10 komputerów.

IV LO stało się już - można powiedzieć - "szkołą ćwiczeń" WSP - grupy ćwiczeniowe przychodziły na lekcje j. polskiego, matematyki, fizyki (wcześniej: j. rosyjskiego, propedeutyki; później: historii, wt).

Trwała dyskusja nad projektem nowego Kodeksu Ucznia.

Tradycyjnie, przeprowadzony został konkurs na albumy o życiu i działalności Mikołaja Kopernika.

Dyplom Kopernikowski RP przyznała Grzegorzowi Guzikowi.

Był to rok szczęśliwy dla czwartoklasistów - do matury przystąpiło 162 abiturientów - wszyscy zdali egzamin dojrzałości.

P. prof. Helena Cieślikiewicz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Na ostatnim zebraniu RP uroczyście i serdecznie pożegnano, odchodzącą na emeryturę, wieloletnią nauczycielkę matematyki - p. prof. Genowefę Dudek.

Rok szkolny 1988/89

W 21 oddziałach naukę rozpoczęło 836 uczniów.

Nauka odbywała się przez 5 dni w tygodniu, w soboty prowadzone były zajęcia sportowe, organizowane dla chętnych przez dyżurujących nauczycieli wf.

W ciągu całego roku szkolnego trwała praca nad wdrażaniem nowego Kodeksu Ucznia. Przygotowywano również projekt Regulaminu Szkoły, który zatwierdzono 16.12.1988r.

Nie zbierano już makulatury - każdy uczeń miał obowiązek wpłacić równowartość l0 kg na konto SU.

Rozwijają się formy współpracy młodzieży z placówkami opiekuńczymi:

3 klasy drugie zgromadziły prezenty i przygotowały program na spotkania z wychowankami Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego. Tego typu działalność prowadzona będzie także w latach następnych.

Po raz pierwszy odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów IV LO - uroczystość weszła na stałe do szkolnego ceremoniału.

IV LO nawiązało współpracę ze szkołą realną w Tostedt - odbyła się pierwsza, w ciągu wiele lat trwającej później wymiany, wycieczka młodzieży do RFN.

Zapoczątkowano tradycję organizowania lekcji o Patronie Szkoły i historii LO przez klasy starsze dla pierwszoklasistów.

Dyplom Kopernikowski otrzymał Andrzej Rójek.

Rok szkolny 1989/90

W 21 oddziałach naukę rozpoczęło 822 uczniów.

Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju szczególnie dotkliwie odczuwana była w oświacie - w szkole brak było pieniędzy na stypendia, uzupełnianie sprzętu, nawet na pobory. Rozpoczyna się - przez kilka następnych lat trwająca - akcja fundowania ze składek nauczycieli stypendiów dla uczniów.

W okresie od X - XII. 1989r. przeprowadzona została wizytacja frontalna szkoły - w trakcie podsumowania bardzo wysoko oceniono pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą; p. wicekurator stwierdził, że "pracownicy szkoły mogą być dumni z jej osiągnięć".

W tym roku rozwiązano szkolną podstawową organizację partyjną - działała ona od początku istnienia liceum, zrzeszała dobrych nauczycieli, miała rozważnych sekretarzy, stąd zajmowała się głównie sprawami szkoły, wnosząc w jej życie wiele pozytywnych elementów.

W X. gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli z Tostedt.

SU wprowadził cotygodniowe losowanie numerów uczniów nie pytanych w danym dniu tygodnia.

W okresie świąt zorganizowane były pierwsze "opłatki" klasowe - spotkania o tym charakterze (także nauczycieli) wejdą na stałe do kalendarza szkolnych imprez.

W Dniu Patrona wręczono kolejne Dyplomy Kopernikowskie.

Rok szkolny 1990/91

Naukę rozpoczęło 871 uczniów w 22 oddziałach.

Do szkół wprowadzono lekcje religii - w IV LO pojawili się Dominikanie a przed feriami wiosennymi zaplanowano 3 dni wolne od nauki na rekolekcje dla młodzieży.

Dokonano adaptacji części korytarza na parterze z przeznaczeniem na sklepik, prowadzony przez ajenta, który sfinansował tę inwestycję.

W tym roku wprowadzono próbnie nową skalę ocen 1-6. Szkoły mogły ją stosować lub nie.

24.06.1991. RP podjęła decyzję o utworzeniu 7, zamiast 6 wcześniej planowanych, klas pierwszych.

Finansowa sytuacja w oświacie - tragiczna; SU zorganizował zbiórkę pieniędzy wśród uczniów na zakup mydeł i papieru toaletowego.

Komisja socjalna d/s młodzieży, wobec braku środków z budżetu, gromadziła pieniądze oraz pomoc rzeczową z darowizn - dzięki temu stałą pomocą rzeczową i pieniężną objęto 60 uczniów, 36 uczniów otrzymywało stypendia - w tym 7 stypendiów fundowanych przez nauczycieli.

Złożono 328 podań do klas pierwszych - przyjęto 261 uczniów.

Dyplomy Kopernikowskie otrzymały w tym roku 4 osoby.

Rok szkolny 1991/92

W 23 oddziałach naukę rozpoczęło 895 uczniów.

Prezesem Ogniska ZNP została Marta Hnatko-Szpytma.

29.08.1991. Dyrektor poinformował RP, że nakłady na oświatę zmniejszają się o 3.3%, co powoduje konieczność zmniejszenia w każdej klasie wymiaru godzin o 4 tygodniowo; likwidację kółek, SKS i godzin nadliczbowych, ograniczenie płatnych zastępstw itp.

21.01.92r. RP określiła swoje stanowisko w sprawie konkursu na dyrektora i powołała swoich przedstawicieli do komisji konkursowej.

W lutym zakupiono kserokopiarkę.

26.02.1992r. odbyło się zebranie RP - wymaganą większością głosów podjęto decyzję o przystąpieniu do ogłoszonego przez ZNP na dzień 28.02. strajku generalnego. Powołano 6-osobowy Komitet Strajkowy. 28.02. przeprowadzono strajk.

Kolejni uczniowie - wybitnie uzdolnieni - objęci zostali indywidualnym tokiem nauczania w zakresie wybranych przedmiotów.

15.05.92r. przeprowadzony został w szkole konkurs na dyrektora, który wygrała Danuta Stępień.

Krzysztof Ziemiański - uczeń klasy 2a - złożył egzaminy z całości materiału programowego klas II-IV i przystąpił do matury, którą zdał z bardzo dobrymi wynikami. K. Ziemiański podjął naukę w naszej szkole, mając niespełna 14 lat. Po pierwszej klasie objęty został indywidualnym tokiem nauczania. Po zdaniu matury, w wieku 15 lat rozpoczął naukę na dwóch kierunkach UW - studiował matematykę i informatykę.

Dyplomy Kopernikowskie otrzymało 5 osób.

30.06.1992r., na ostatnim w tym roku zebraniu RP, pożegnał się z gronem dyrektor Stanisław Piszcz, który kierował szkołą przez 11 lat w okresie wyjątkowo trudnym dla oświaty. Dzięki jego postawie łatwiej było przetrwać najgorsze.

Rok szkolny 1992/93

W 25 oddziałach rozpoczęło naukę 951 uczniów.

Funkcję dyrektora objęła Danuta Stępień.

Został opracowany i zatwierdzony Statut Szkoły.

Powstała szkolna poradnia psychologiczna dla uczniów.

Rozpoczęła działalność Młodzieżowa Akademia Filmowa.

Dzień Patrona świętowano uroczyście w WDK- podobnie będzie w latach następnych.

Szkolne zespoły uczestniczyły w II Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych.

Odbywał się kurs przygotowawczy dla kandydatów do IV LO. Ta forma pracy sprawdziła się i będzie kontynuowana.

Szkołę - po raz pierwszy w swej historii - odwiedził biskup Edward Białogłowski.

Na II piętrze dobudowano 2 małe sale lekcyjne.

Piętrzące się problemy gospodarcze rozwiązywane były wyłącznie dzięki środkom pozabudżetowym, które zamknęły się w omawianym roku kwotą ok. 230 min. zł.

Dyplomy Kopernikowskie oraz (po raz pierwszy) nagrody i listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta otrzymało 7 osób.

Z końcem roku szkolnego rezygnację, z pełnionej przez 17 lat funkcji, złożyła wicedyrektor szkoły - Elżbieta Tkaczow. Na zebraniu RP podziękowaliśmy Jej za wielki wysiłek współtworzenia IV LO i powitaliśmy serdecznie "na pokładzie" czyli w gronie nauczycieli.

Rok szkolny 1993/94

Funkcję wicedyrektora szkoły objął Euzebiusz Sławik.

W 21 oddziałach naukę rozpoczęło 1010 uczniów.

Po raz pierwszy w historii szkoły utworzono klasę humanistyczną z autorskim programem plastyki - w przyszłym roku powstanie kolejna.

Ogłoszony został konkurs na zaangażowanie klas w prace na rzecz szkoły pod hasłem "Zrób to sam".

Znowu szkoła była poddana wizytacji kuratoryjnej. W trakcie podsumowania stwierdzono, że IV LO realizuje model szkoły otwartej, twórczej; średnia wyników nauczania jest wysoka; jednocześnie liceum ma możliwości dalszego rozwoju.

Przeprowadzony został generalny remont sali gimnastycznej, nieczynnej z powodu wydobywania się spod podłogi substancji toksycznych. W tym samym czasie pomieszczenia magazynu wf i części korytarza zaadaptowano na salę, w której w przyszłości powstanie siłownia.

Przez cały rok wdrażany był nowy program przygotowania do życia w rodzinie tym razem formy realizacji zajęć należało konsultować z rodzicami.

Ponownie zorganizowana została "zimowa szkoła matematyki" - w następnym roku matematycy polubią jesień.

Jacek Łęgiewicz - uczeń naszej szkoły - pełnił funkcję Marszałka Rady Młodzieży miasta Rzeszowa.

Przez cały rok ukazywał się - redagowany przez kl. Id pod hasłem "Pierwszaki wszystkich klas łączcie się" - "Czwartek".

Polskie Radio - Rzeszów nadawało całodzienną transmisję z przebiegu "Dnia Wiosny" w IV LO.

Powołany został Komitet Obchodów 25-lecia IV LO.

Dyplomy Kopernikowskie w tym roku otrzymały 4 osoby.

Rok szkolny 1994/95

W 27 oddziałach naukę rozpoczęło 1100 uczniów.

Rok upływał pod znakiem obchodów 25-lecia szkoły. Rozpoczęły się one 14.10.1994r. uroczystą Mszą Świętą na boisku szkolnym, gdzie zbudowano wspaniały ołtarz. Mszę z udziałem biskupa Edwarda Białogłowskiego odprawili kapłani - absolwenci IV LO.

Odbywały się spotkania młodzieży i nauczycieli z absolwentami i byłymi pracownikami szkoły;

Ogłoszone zostały okolicznościowe konkursy plastyczne i literackie: Plakat i Ex libris IV LO, wystawa prac plastycznych, opracowano wydawnictwo i medal okolicznościowy.

Młodzież i nauczyciele odwiedzają groby zmarłych pracowników szkoły.

Na zawsze odeszli od nas Krystyna Ciąpała, Stanisław Ciebiera, Edward Dragan, Marian Kuźmiak, Anna Przybylska, Grażyna Różycka-Nabożny, Jan Witowski, Józef Zawadzki.

Rada Pedagogiczna na swym posiedzeniu w dn. 24.01.95. przyznała jubileuszowe Dyplomy Kopernikowskie 10 uczniom, wyróżnienia zostały wręczone na uroczystości w dn. 17.02.1995r.

Egzamin dojrzałości został zdany w 100%.

W IV LO odbyła się akcja WOŚP, w którą licznie zaangażowali się uczniowie. Zebrano kwotę: 17,408,600 zł i 2 dolary.

Realizowano autorski program plastyki w klasie humanistycznej pod opieką profesor Grażyny Ryby.

Założono Koło Przyjaciół Sztuk dla nauczycieli, wychowawców i rodziców klas humanistycznych również pod opieką profesor Grażyny Ryby.

Odbyły się zajęcia Jesiennej Szkoły Matematycznej pod opieką M. Krausa.

Podczas konkursu Prozy i Poezji Francuskiej IV LO odwiedził Kurator Oświaty z Francji.

Działalność zapoczątkował Klub Narciarski „Śmig”, zorganizowano giełdę sprzętu narciarskiego pod opieką profesor Małgorzaty Witek.

W życie weszło rozporządzenie o wprowadzeniu identyfikatorów dla nauczycieli i uczniów.

Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w I zjeździe szkół imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rok szkolny 1995/96

Naukę rozpoczęło 1082 uczniów w 29 oddziałach.

IV LO w roku 1995/1996 miało najwyższą średnią w województwie i zajęło I miejsce pod względem liczby finalistów centralnych olimpiad przedmiotowych.

W szkole zorganizowano: Dzień Nauczyciela, Otrzęsiny z dyskoteką na sali gimnastycznej, IV Festiwal Teatrów Obcojęzycznych.

Swą działalność rozpoczęło Koło Młodych Prawników.

Odbyły się warsztaty dziennikarskie, których efektem była gazetka szkolna pt. Plecak.

Odbyła się Jesienna Szkoła Matematyki, zajęcia były prowadzone przez M. Kraus oraz absolwentów IV LO: K. Ziemiańskiego, R. Góraka, L. Skrzypka, K. Ciebierę.

Wykwaterowano rodzinę woźnego, w mieszkaniu urządzono małą salę gimnastyczną, szatnię, jedną salę lekcyjną (C).

Od lutego 1996 roku w szkole zainstalowano system alarmowy.

100% absolwentów zdało egzamin dojrzałości.

Rok szkolny 1996/97

 Naukę rozpoczęło 1126 uczniów w 30 oddziałach.

100% absolwentów zdało egzamin maturalny.

 IV LO było organizatorem eliminacji Małej Olimpiady Matematycznej dla Polski południowo-wschodniej.

IV LO zostało wybrane do międzynarodowego programu „Współpracy partnerskiej” przez szkołę z Hesji, której dyrektor odwiedził IV LO.

Organizowana jest wymiana uczniów ze szkołą w Tostedt.

Szkoła została włączona w program Comenius i będzie w roku 1998 współorganizatorem Dni Europy w Finlandii.

Ogłoszony został konkurs na dyrektora IV LO.

Pod redakcją profesor Grażyny Ryby powstaje kwartalnik Historia sztuki. 

Zorganizowano wielką loterię fantową, fanty były zbierane wśród nauczycieli.

Rok szkolny 1997/98

Naukę rozpoczęło 1191 uczniów w 31 oddziałach.

100% absolwentów zdało egzamin dojrzałości.

Współpraca w ramach programu Comenius zakończyła się udziałem 21 osobowej grupy młodzieży na Dniach Europy w Finlandii.

Przeprowadzono w IV LO wojewódzkie eliminacje Konkursu Prozy i Poezji Niemieckiej. Finał odbył się także w IV LO z okazji obchodzonych w Rzeszowie Dni Kultury Niemieckiej (w konkursie zwyciężył uczeń IV LO – Tomasz Szybisty).

Euzebiusz Sławik, organizator obchodów Dnia Patrona Szkoły, powołał do życia scenę dramatyczną o nazwie: Ciąg dalszy nastąpi…!. Zespół przygotował na uroczystość Patrona Szkoły Medeę wg Eurypidesa.

Klasa IV F dwukrotnie uczestniczyła w wymianie ze szkołą w Tostedt (IX 96, V 97), to już 10 lat współpracy!

Zorganizowano obchody 25-lecia funkcjonowania Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody działającego pod opieką prof. Stefanii Kot.

W szkole zaczyna funkcjonować szkolna aula (sala 35 i 36).

Szkoła została podłączona do Internetu.

Rok szkolny 1998/99

Naukę rozpoczęło 1200 uczniów w 31 klasach.

Powstało centrum multimedialne w auli szkolnej.

Odbyła się wizytacja frontalna szkoły przez KO, w związku z tym dokonano samooceny szkoły za okres 1993/1994-do marca 1998/99.

Uruchomiono radiowęzeł szkolny.

Jak co roku odbył się wyjazd młodzieży do Portugalii w ramach programu Comenius.

Rok szkolny 1999/2000

W szkole uczyło się 1211 uczniów w 31 oddziałach.

W I rankingu czasopisma „Perspektywy” szkoła zajęła 36 miejsce w Polsce.

Szkoła obchodziła swoje 30-lecie.

Wraz z zagrożeniem niżem demograficznym Rada Pedagogiczna rozważała utworzenie zespołu szkół z gimnazjum w roku 2002. Plany nigdy nie zostały zrealizowane.

Studniówka odbyła się w Auli Politechniki Rzeszowskiej.

W szkole działały różnego rodzaju koła, np:

• Teatr mgr Sławika „Resporro Tractabuntw”

• Koło Historii Sztuki – opiekun Grażyna Ryba

• Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zdobyło I miejsce w województwie za swą działalność – opiekun Stefania Kot.

Obchodzono jubileuszu roku 2000 organizowany przez samorząd uczniowski, nad którym opiekę sprawowały Ewa Nawłoka i Ewa Buczyńska.

100% uczniów zdało maturę.

W szkole gościła młodzież z Tostedt pod Hamburgiem – był to 4 rok programu Comenius – Sokrates.

Nowa Matura planowana na rok 2005 wzbudzała kontrowersje i lęki – powstała komisja, która miała wystosować pismo do MEN w sprawie finansowania nowej matury.

Rok szkolny 2000/2001

Uczyło się 1246 uczniów w 34 oddziałach.

Obowiązki wicedyrektora szkoły od roku szkolnego 2000/2001 do roku szkolnego 2006/2007 pełniła pani prof. Marta Hnatko - Szpytma, nauczyciel języka rosyjskiego.

Rok szkolny zapowiadał się trudny. Z powodu bardzo licznego naboru należało się spodziewać wydłużonego dnia pracy. Zaistniała sytuacja miała uratować szkołę w roku następnym, w którym w związku z reformą nie miało być naboru do klas 1.

Opiekę nad Kołem PTTK przejęła profesor Alicja Ćwiok.

Odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem szkół i koordynatorów programu Comenius z Portugalii, Norwegii, Włoch, Niemiec i Finlandii. Opracowano plan współpracy na następne lata.

Zajmowano się problemem przekształcenia szkoły w trzyletnie liceum.

Powołano do życia klub poszukiwaczy Yellow Kozy i Mutant Fasoli. Poszukiwaniom dowodził profesor Sławomir Andres.

Delegacja IV LO wzięła udział w XXXV i XXXVI sesji Parlamentu Młodzieży w Oxfordzie i Sztokholmie.

Rok szkolny 2001/2002

W 26 oddziałach uczyło się 931 uczniów.

Ze względu na reformę szkolną nie było naboru młodzieży do klasy I. Kończyła się epoka czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Szkoła podjęła współpracę z Domem Dziecka w Żyznowie.

Rada Miasta przyjęła decyzję o przyznaniu szkole Statusu Liceum Ogólnokształcącego.

Rozpoczęto przygotowania do projektu „Dni Europy” w ramach wymiany międzynarodowej.

Studniówka tradycyjnie zorganizowana była w auli Politechniki Rzeszowskiej.

Jak co roku IV LO gościło na przełomie kwietnia i maja młodzież z Tostedt.

Opracowano nowy statut trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego.

Rok szkolny 2002/2003

W bieżącym roku szkolnym w 27 oddziałach uczyło się 946 uczniów.

Do klas 1 przyszli pierwsi absolwenci gimnazjów. Ostatecznie utworzono 9 oddziałów klas 1, do których przyjęto 310 uczniów.

Zorganizowano „Dni Europy”, nauczyciele i uczniowie ze szkół z Finlandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji i Włoch odwiedzili IV LO. Był to czas uroczysty, a jego organizacja pochłonęła wszystkie koła młodzieżowe w naszej szkole. Między innymi szkolne koło PTTK przeprowadziło warsztaty tematyczno – turystyczne. Było to też niezwykłe doświadczenie językowe dla młodzieży naszego liceum.

Ustalono minimalną wymaganą liczbę punktów dla kandydatów do IV LO na 140 p/200 p.

Przeprowadzono akcję promującą udział w referendum unijnym, które odbyło się 7 i 8 czerwca 2003 r.

Rok szkolny 2003/2004

Utworzono 10 klas I, w skład których weszło 342 uczniów. Łączna liczba uczniów w naszej szkole to okrągłe 1000 osób podzielone na 29 oddziałów.

Młodzież szkolna zaangażowała się w obchody 650 –lecia Rzeszowa.

Odbyła się ostatnia matura na starych zasadach.

W tym roku szkolnym „Dni Europy” odbywały się w Norwegii. Uczniowie naszej szkoły wzięli w nich udział.

Nauczyciele IV LO w trosce o maturzystów zainicjowali akcję „Czwarty czwartek w IV LO”. Były to konsultacje z przedmiotów maturalnych.

W IV LO odbyło się „ Mierzenie jakości pracy szkoły” przez kuratorium oświaty w Rzeszowie w dniach od 17 listopada do 1 grudnia 2003 r.

W związku z przechodzeniem kolejnego roku reformy szkolnej nie było klas III.

W IV LO odbył się przegląd chórów Europy. Rodziny uczniów gościły u siebie 50 –osobową grupę młodzieży.

W roku 2004 rozpoczęto programu „Bliżej prawa” – program edukacji prawnej dla klas 1-2.

W dniach 2-8 maja 2004 zorganizowano 15-lecie wymiany międzynarodowej uczniów IV LO z uczniami z Tostedt.

Już piąty raz uczniowie naszej szkoły wyjechali na letni obóz języka rosyjskiego, tym razem do Gdańska. Obóz organizowany był przez UNESCO i MENiS.

Rok szkolny 2004/2005

Utworzono 9 oddziałów klasowych, czyli o jeden więcej.

Pani prof. Aneta Żmudziejewska i pan prof. Sławomir Andres objęli opiekę nad szkolnym Samorządem Uczniowskim.

Rok szkolny przebiegał pod znakiem „nowej matury”, przeprowadzono maturę próbną z OKE.

Dla uczniów zostały wprowadzone identyfikatory.

Uroczystość Dnia Patrona Szkoły odbyła się w szkole, jak co roku przyznano Dyplomy Kopernikowskie.

Powstał klub gier planszowych – „Go” pod opieką pana prof.  Artura Dańczaka.

Młodzież liceum brała udział w Europejskim Parlamencie Młodzieży.

Wyniki egzaminu maturalnego w naszej szkole były najlepsze w całym Rzeszowie.

W szkole zorganizowano Olimpiadę Ekologiczną.

Rok szkolny 2005/2006

Dokonano naboru do 10 klas pierwszych.

Rok szkolny przebiegał po znakiem 35 lecia IV LO, główne uroczystości były połączone z obchodami Dnia Patrona Szkoły i odbyły się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Z tej okazji został wybity medal XXXV lat IV LO oraz ufundowano pamiątkową tablicę z wizerunkiem patrona, którą uroczyście odsłonięto na frontowej ścianie szkoły. Podczas uroczystości zaprezentowano spektakl pt. „Kopernik” a w szkole dla młodzieży I i II klas odbyły się lekcje kopernikowskie.

Dzięki środkom z EFS szkoła wyposażyła dwie pracownie komputerowe oraz powstało Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej.

W szkole działało koło filmowe, filozoficzne, grafiki komputerowej.

Wydawana była gazetka szkolna „Caliope” pod redakcją pana prof. Piotra Spychały.

Do życia została powołana scena teatralna pod opieką prof. Piotra Spychały. A wyniki działań szkolnego teatru zostały zaprezentowane podczas Festiwalu Teatrów Amatorskich, którego inicjatorem również był prof. Piotr Spychała.

Zorganizowano po raz pierwszy Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora IV LO. Odbyły się one w Krynicy Górskiej.

Powstał Klub Dobrego Kibica pod opieką pana prof. Marka Kruczka, który wraz z młodzieżą dopingował siatkarzy Resovia.

Już od 10 lat w IV LO działa koło „Caritas”. Do jego głównych zdań należy pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Żyznowie czy udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

Szkoła została wylosowana do Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OPCD/PiSA w Polsce. Program koordynowany jest przez PAN i MEN.

W IV LO została zorganizowana akcja eTwinning w formie konferencji dla nauczycieli na temat europejskiej współpracy szkół (30 czerwca 2006r.).

Rok szkolny 2006/2007

Naukę rozpoczęło 1088 osób w 29 oddziałach.

Stworzono międzyoddziałowe grupy j. rosyjskiego, j.francuskiego i j. hiszpańskiego.

Prowadzona jest kronika szkolna i kronika olimpijczyków.

Opracowany został hymn IV LO, którego autorką jest prof. Katarzyna Kawa.

Z inicjatywy prof. Jolanty Koczeli został nakręcony film pt. „ Historia i tradycje IV LO”

To już 20 lat współpracy IV LO ze szkołą z Tostedt.

Rok szkolny 2007/2008

Naukę rozpoczęło 1124 uczniów w 30 oddziałach klasowych.

Funkcję wicedyrektora IV LO przejęła pani prof. Małgorzata Chomań, nauczyciel fizyki.

Znowelizowany został Statut IV LO.

Dzień Patrona Szkoły odbył się w Instytucie Muzyki URz.

W szkole działa teatr anglojęzyczny.

Z inicjatywy pani wicedyrektor Małgorzaty Chomań powstała Księga Pamięci poświęcona pracownikom i nauczycielom, którzy odeszli.

Planowano utworzyć klasę uniwersytecką o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, we współpracy z URz.

Podjęto współpracę z Chrześcijańską Wioską Młodzieżową w Homburgu

Zorganizowano III Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora IV LO, honorowym patronatem turniej objął Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc. Zwycięska drużyna to oczywiście zawodnicy IV LO!

W dniach od 27 listopada do 1 grudnia 2007 przedstawiciele Szkolnego Koła „Caritas” odbywali wizytę w Parlamencie Europejskim w Brukeli na zaproszenie europosła dr Mieczysława E. Jankowskiego. Opiekę nad młodzieżą sprawowała prof. Małgorzata Witek.

Stała współpraca z Domem Dziecka w Żyznowie zaowocowała wizytą dzieci w IV LO. Podczas spotkania zaprezentowany został spektakl przygotowany przez wychowanków Domu Dziecka. Młodzież IV LO przygotowała poczęstunek, atrakcje sportowe i zwiedzanie podziemi rzeszowskich.

Pani Dyrektor zaprezentowała plany inwestycyjne IV LO. W ramach programu Orlik 2012 ma powstać na przejętym terenie ZS nr 3 boisko, zaś ze Śródków UE planowana jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Rok szkolny 2008/2009

W 10 oddziałach naukę rozpoczęło 1161 uczniów

IV LO zostało zgłoszone jako partner w projekcie „Watch Dogs – Prawa człowieka w filmie” w Społecznym Instytucie Filmowym, opiekunem jest prof. Mark Styś.

Uroczyście do użytku zostało oddane boisko Orlik.

Wiosną 2009 roku ruszyła budowa nowej hali sportowej. Prace przygotowawcze trwały od jesieni 2008 – prowadzono wycinkę drzew.

Zamontowano system kamer monitorujących teren przed szkołą działający całodobowo.

W szkole działa „ Teatr Bez Gładzika”. Uczniowie co roku przygotowują premierowy spektakl pod czujnym okiem prof. Piotra Spychały.

Rok szkolny 2009/10

W 30 oddziałach naukę rozpoczęło 1123 uczniów.

W dniach 12-19. 09. 2009r. odbyła się wycieczka do Anglii. Zwiedzanie Londynu i Broadstairs Canterbury połączone było z intensywną nauką j. angielskiego Kent School of English. Projekt w IV LO powstał z inicjatywy prof. Agnieszki Żybury.

Co roku w naszej szkole nauczyciel j. hiszpańskiego, pan prof. Luis Delgado Conde organizuje wycieczkę do Hiszpanii. W tym roku szkolnym grupa 46 uczniów mogła podziwiać zabytki Madrytu, Escorial, Segovii i Toledo.

Młodzież szkolna jak co roku zorganizowała Otrzęsiny klas I, Wigilie klasowe, Półmetek dla klas II, Pierwszy Dzień Wiosny.

 W 18. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dużą grupę wolontariuszy stanowią uczniowie IV LO pod nadzorem prof. Sławomira Andresa (szef sztabu przy IV LO). Oprócz całodziennej zbiórki pieniędzy na ulicach Rzeszowa nasi uczniowie około godziny 23 zasiadają do liczenia zebranych funduszy. Nocne liczenie pieniędzy weszło na stałe do zwyczajów IV LO.

Studniówka odbyła się w Dworze Ostoya w Jasionce.

Wprowadzono obowiązek tzw. godziny karcianej dla nauczycieli na podstawie zmian w prawie oświatowym.

31 lipca 2010r. oddano do użytku nową Halę Sportową wraz z nowymi salami oraz poszerzono parking.

 W 2010r. obchodzono Jubileusz 40 –lecia szkoły.

10.02.2010r. w Instytucie Muzyki URz odbyła się uroczystość Dnia Patrona Szkoły, na której zostały wręczone Dyplomy dla „uczniów mistrza Kopernika”.

Rok szkolny 2010/11

W 30 oddziałach naukę rozpoczęło 1087 uczniów.

 01.09.2010r. oprócz rozpoczęcia roku szkolnego miała miejsce uroczystość związana z oddaniem do użytku nowej Hali Sportowej przy IV LO. Uroczystości przewodniczył biskup Edward Białogłowski, pojawili się również przedstawiciele władz miasta. Ta uroczystość zbiegła się z obchodami 40. lecia istnienia IV LO.

W tym roku szkolnym miała miejsce kontrola zarządcza oraz kontrola z Urzędu Miasta.

Od września 2010r. IV LO nawiązało współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Jednym z ich celów jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki naszych uczniów. Program obejmuje 3 lata nauki a koordynatorem projektu jest prof. Elżbieta Krawczyk.

Wymiana ze Real Schule w Tostedtt ma się bardzo dobrze, po raz kolejny uczniowie IV LO pod opieką prof. Anny Zawady i prof. Marty Brzozowskiej-Spychały odwiedzili zaprzyjaźnionych sąsiadów. W tym samym roku inna grupa młodzieży wyjechała do Homburga na spotkanie z rówieśnikami z Niemiec.

Nauka j. angielskiego w Kent School of English w nadmorskim miasteczku Broadstairs cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży IV LO. Stąd też w dniach 18-25.09.2010r. młodzi ludzie zwiedzali Londyn, Cambridge i Canterbury ćwicząc w praktyce swoje umiejętności językowe… i migowe.

Ten rok obfitował w wyjazdy zagraniczne. Grupa młodzieży pod opieką prof. Bernadetty Kawki i prof. Anety Sondej odwiedziła Paryż. Największą atrakcję podobno stanowił roller coster w Disneyland.

IV LO nawiązało współpracę z Centrum Wymiany Międzynarodowej (CIE). Już piąty raz młodzież uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Madrytu. Opiekę nad uczniami sprawowali prof. Zofia Pakosz i prof. Luis Delgado Conde.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół pod tytułem „Dawno, dawno temu: Tradycyjne opowieści europejskie”. W projekcje uczestniczy szkoła z Hiszpanii, Norwegii, Holandii oraz IV LO. Nauczycielami sprawującymi pieczę nad programem są prof. Elżbieta Nowak i prof. Luis Delgado Conde. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili Hiszpanię i Norwegię.

Kolejna międzynarodowa wymiana uczniów zorganizowana została przez prof. Sabinę Jezuit i prof. Leszka Posiewałę. Tym razem młodzież wraz z opiekunami polecieli do Portugalii. Wyjazd odbył się w marcu 2011r.

21 i 22 lutego 2011r. obchodziliśmy w naszym liceum Dzień Patron połączony z obchodami 40. lecia szkoły. Oprócz głównej uroczystości odbywającej się w Instytucie Muzyki URz odbyły się imprezy towarzyszące. Do najciekawszych zaliczyć można wykład profesora A. Ekerta (absolwenta IV LO) dla klas III. Przyznane zostały Dyplomy Kopernikowskie.

W liceum gościł Prezydent Miasta Rzeszowa pan Tadeusz Ferenc. Na spotkaniu zostały zaprezentowane innowacje oraz przedsięwzięcia miasta Rzeszowa. Uczniowie uczestniczyli w lekcji historii poświęconej miastu Rzeszów.

Rok szkolny 2011/12

W 30 oddziałach uczyło się 1093 uczniów.

Miała miejsce wizytacja szkoły ze strony Kurii Diecezjalnej

Po licznych zeszłorocznych wizytach naszej młodzieży w zaprzyjaźnionych zagranicznych szkołach przyszedł czas na rewanż. W październiku IV LO odwiedziła grupa uczniów z Homburga, zaś w marcu grupy młodzieży z Hiszpanii, Norwegii i Holandii w ramach programu Comenius.

W tym roku szkolnym rekolekcje zostały objęte programem specjalnym. Grupa uczniów wyjechała wraz z opiekunami do Kotani. Pozostali uczniowie ciałem i duchem obecni byli na lekcjach. Rekolekcjom przewodniczył ks. Andrzej Sroka.

Największy sztab WOŚP (160 wolontariuszy) znajduje się przy IV LO.

Działają Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne rozwijające zainteresowana uzdolnionych „uczniów mistrza Kopernika”. Nad właściwym ich funkcjonowaniem opiekę sprawuje prof. Elżbieta Krawczyk wraz z nauczycielami matematyki.

Obchody Dnia Patrona Szkoły odbyły się w Instytucie Muzyki URz. Uroczystość uświetnił montaż słowno – muzyczny przygotowany przez prof. Sabinę Jezuit i prof. Katarzynę Dziedzic oraz grupę uczniów. Imprezy towarzyszące zaplanowane dla klas I i II to m.in. film o historii IV LO czy przedstawienie tzw. Akcja kopernikowska. Dyplomy kopernikowskie przyznano jak co roku licznej grupie maturzystów.

Wymiany międzynarodowe cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, stąd też emocje wzbudziła wizyta Podróżnika, który w nietuzinkowy sposób opowiadał o Skandynawii. Ciekawe lekcje geografii organizują prof. Renata Gębica i prof. Katarzyna Kozimor.

Prof. Helena Jezierska, prof. Małgorzata Żabińska – Osowy i prof. Grażyna Kojder były inicjatorkami wyjazdów młodzieży do Opery Lwowskiej. Młodzież ma okazję obcować z kulturą wysoką a także zwiedzać zabytkowe miasto.  Tak narodził się Klub Miłośników Opery Lwowskiej.

W tegorocznym rankingu edukacyjnym „Kopernik” zajął 3 miejsce w województwie podkarpackim i 94 miejsce w Polsce w kategorii liceów ogólnokształcących.

Szkoła przygotowywała się przez cały rok na przyjęcie klas I w roku szkolnym 2012/2013 realizujących nowa podstawę programową.

Przyjęto uchwałę o zmianie godziny początku lekcji z 7.10 na 7.30 od nowego roku szkolnego.

Rok szkolny 2012/13

W klasach pierwszych rozpoczęto realizację nowej podstawy programowej.

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim przejął prof. Kamil Malik i prof. Dominik Nykiel. SU zorganizował m. in: Dzień Spokoju, Dzień Gorącej Czekolady, Tłusty Czwartek oraz Dzień Kobiet.

Uczniowie Maciej Piotrowski i Piotr Mentel zostali posłami do Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Co roku dużym zainteresowaniem ciszy się szkolny konkurs piosenki obcojęzycznej. Nad przygotowaniem imprezy czuwa prof. Agnieszka Kulig. Cenne nagrody, jak kursy językowe sprawiają, że uczniowie chętnie wychodzą przed licealną publiczność i surowe acz życzliwe jury.

To ostatni rok Młodzieżowych Uniwersytetów Matematycznych, jak pokazały wyniki matury przyniosły one znakomite rezultaty.

Odbyła się wielka akcja promocyjna poświęcona cyfryzacji telewizji. Prof. Sławomir Andres wraz z uczniami sprawił, że pewnego dnia szkoła zaroiła się od cyferek, niecodzienny wygląd „Kopernika” został uwieczniony w kronice, tworzono również żywe cyfry na sali gimnastycznej.

Przez cały rok szkolny odbywały się seanse filmowe w ramach projektu „Kino Młodego Konesera” pod nadzorem prof. Dominika Nykla.

W tegorocznym rankingu edukacyjnym czasopisma Perspektywy „Kopernik” zajął 4 miejsce w województwie podkarpackim i 107 miejsce w Polsce w kategorii liceów ogólnokształcących.

Młodzież zaangażowana była w różnego rodzaju imprezy: Dzień Chłopaka, Otrzęsiny klas I, Mikołajki, Wigilie klasowe, WOŚP, Studniówkę, Dzień Wiosny.

22. 04. 2013r. IV LO gościło Dyrektora Departamentu do Spraw Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – Andrzeja Kuliga. Podczas spotkania zaprezentowano filmy ekologiczne a młodzież mogła popisać się swą wiedzą w quizach ekologicznych.

Podczas Dnia Patrona Szkoły przyznano Dyplomy Kopernikowskie.

Odbyła się pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Intencje pozostają tajemnicą…

W naszej szkole już po raz szósty zorganizowany został wyjazd do Anglii na kurs językowy w nadmorskiej miejscowości Broadstairs. Opiekunkami w tym roku były prof. Agnieszka Żybura, prof. Katarzyna Beściak-Kocur, prof. Zofia Pakosz.

Po raz kolejny młodzież „Kopernika” wyjechała do Madrytu do Centrum Wymiany Międzynarodowej.

Po raz pierwszy szkoła prezentowała się na Święcie Paniagi.

Prof. Marcin Sobczak zorganizował po raz pierwszy morderczą (!?) wyprawę rowerową Rzeszów- Solina. Uczniowie nie wystraszyli się odległości i pokonali dystans bez kontuzji.

Rok szkolny 2013/14

Ciekawe pomysły na umilenie szkolnego życia miał Samorząd Uczniowski. W tym roku zaproponował dzień słodyczy , dzień gorącej czekolady, Mikołajki, dzień kultury, loterię walentynkową, pierwszy dzień wiosny. Opiekę nad SU sprawuje prof. Kamil Malik i prof. Dominik Nykiel.

Działało Kółko Historii Regionalnej pod opieką prof. Sławomira Andresa. Młodzież mogła zwiedzać zabytki Przeworska, Sanoka, Leska. Był on również inicjatorem ciekawej wycieczki do Warszawy pod tytułem: It’s always the sejm.

IV LO wzięło udział w ogólnopolskim projekcie FILHARMONIA. OSTROŻNIE WCIĄGA! Młodzież klas maturalnych mogła uczestniczyć w koncertach w Filharmonii Podkarpackiej bezpłatnie.

Jak co roku prof. Anna Zawada i prof. Matra Brzozowska-Spychała zainicjowały koleją wymianę z CDJ Homburg oraz Tostedt. Zorganizowały również Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla gimnazjalistów.

Jak co roku prof. Helena Jezierska i prof. Małgorzata Żabińska-Osowy organizowały szkolne wyjazdy do Lwowa. W ramach wycieczki młodzież miała możliwość podziwiać balet „Esmeralda” czy „Królewna Śnieżka” we lwowskiej operze.

Klasa 1g wraz z wychowawczynią prof. Małgorzatą Szczupakowską gościła w Pałacu Prezydenckim, był to finał ogólnopolskiego projektu pt. „Młodzi dla wolności”. Uczniowie byli reprezentantami województwa podkarpackiego. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył przedstawicielom klasy dyplomy. Następnie odbył się koncert Kamila Bednarka oraz uroczysty lunch.

W bieżącym roku szkolnym została zorganizowana już 7 edycja wyjazdu do Anglii na kurs językowy w nadmorskiej miejscowości Broadstairs oddalonej ok. 2 godziny drogi od Londynu. Młodzież przez tydzień obcowała z j. angielskim i świetnie się bawiła pod okiem organizatorki prof. Agnieszki Żybury, prof. Katarzyny Beściak-Kocur i prof. Zofii Pakosz.

Młodzież klasy 1f uczestniczyła w projekcie "Powstanie Warszawskie w oczach młodych" organizowanym przez rzeszowski oddział IPN. Celem projektu było poszerzenie wiedzy o wydarzeniu, młodzież miała okazję spotkać się z ocalałymi świadkami historii. Nad realizacją projektu czuwała prof. Magdalena Pliszka.

Powstało kółko zainteresowań dla młodych muzyków. Inicjatorem i opiekunem „Akustycznych Harców” jest prof. Sławomir Andres.

Szkolna „Katedra WF” jak co roku organizowała ciekawe wyjazdy narciarskie, Spartakiady, rajdy rowerowe, turnieje.

IV LO już po raz drugi wzięło udział w Święcie Paniagi na ul. 3 Maja w Rzeszowie. Nasza reprezentacja z gościem honorowym Panią Dyrektor Danutą Stępień zachęcała do zapoznania się z ofertą szkoły.

Święto Patrona Szkoły zostało zorganizowane w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oprawę artystyczną przygotowała prof. Sabina Jezuit. Podczas uroczystości wręczone zostały Dyplomy Kopernikowskie wybranym uczniom. 

W „Koperniku” odbyły się XII Rzeszowskie Spotkania Teatrów Amatorskich im. Darka Gładzika Gładzikowskiego. Koordynatorem jest prof. Piotr Spychała.

 W dniu 9.04.2014 r. w IV LO odbyła się VIII edycja Szkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Jury, któremu przewodniczyła organizatorka prof. Agnieszka Kulig składało się z nauczycieli j. obcych i oprócz umiejętności wokalnych brało pod uwagę przede wszystkim umiejętności językowe młodych piosenkarzy.

W szkole działa Kino Młodego Konesera. To już II edycja PROJEKTU SZKOLNEJ EDUKACJI FILMOWEJ w kinie „Helios”. Opiekę nad projektem sprawował prof. Dominik Nykiel.

W szkole działa Szkolny Klub Ca$hFlow. Młodzież zainteresowana inwestowaniem finansów spotyka się co piątek, by wspólnie podyskutować a przewodniczyła im prof. Marzena Hajduk-Stelmachowicz.

W szkole zaczęła działać sieć Wi-Fi dla uczniów.

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego były imponujące: 99% zdawalności.

Rok szkolny 2014/15

IV LO znalazło się w setce najlepszych liceów w kraju z przedmiotów ścisłych, drugie miejsce zajęliśmy w Rzeszowie i czwarte na Podkarpaciu!!! Z dumą odnotowujemy wysokie miejsce „Kopernika” w tym rankingu. Nasza szkoła uplasowała się na 65 miejscu w kraju!

Już po raz trzeci „Kopernik” otrzymał tytuł „SREBNEJ SZKOŁY 2015” Decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych środowisk edukacyjnych w Polsce, otrzymaliśmy ten tytuł.

Był to pierwszy rok z tzw. nową maturą. Uczniowie systematycznie cały rok przygotowywali się do egzaminu dojrzałości, nauczyciele zaś raz po raz organizowali próbne matury.

Jak co roku nasi uczniowie odnosili spektakularne sukcesy w różnorodnych konkursach i olimpiadach. Był to m.in. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny, XV Podkarpacki Konkurs Matematyczny, Olimpiady „O diamentowy indeks AGH” z matematyki i chemii, Olimpiada Mediewistyczna, Olimpiada Wiedzy o III Rzeczpospolitej, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Teologiczna, Olimpiada Języka Niemieckiego.

Ciekawą inicjatywą w tym roku szkolnym wykazał się Samorząd Uczniowski. Zorganizował on konkurs na logo „Kopernika”, które znalazło się na bluzach i koszulkach rozprowadzanych wśród uczniów i nauczycieli liceum.

W szkole działało podobnie jak w ubiegłych latach Kino Młodego Konesera pod opieką prof. D. Nykla, Koło Historii Regionalnej pod opieką prof. S. Andresa, IV LO było partnerem Watch Docs Objazdowego Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka, za który odpowiadał prof. M Styś. Współpraca kwitła również z rzeszowskim odziałem IPN, w ramach której zrealizowany został projekt „O tym nie można zapomnieć. Wywiady z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów” pod opieką prof. Magdaleny Pliszki. W szkole działał prężnie wolontariat, uczniowie wraz z prof. Anną Zawadą zorganizowali Szlachetną paczkę w IV LO.

Po raz trzeci odbył się rajd rowerowy z Rzeszowa nad Solinę. Organizatorem i opiekunem był prof. Marcin Sobczak, który w sierpniu 2015 roku zorganizował również rajd rowerowy „Wybrzeżem Bałtyku”.

Odbyły się jak co roku wymiany międzynarodowe naszych uczniów ze szkołą z Tostedt, wyjazd uczniów do Kent School of English w Broadstairs, wyjazd do Madrytu, wymiana z CDJ Homburg.

W ramach promocji IV LO uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w Targi Edukacyjne (opieką objęli je prof. Małgorzata Chomań i prof. Joanna Skoczylas), Święto Paniagi (opieka prof. Arrkadiusz Pliszka), Dzień Otwarty IV LO (opieka prof. Elżbieta Krawczyk, prof. Magdalena Pliszka)

Powstał teatr anglojęzyczny o nazwie ,,No Name Theatre” pod opieką prof. Agnieszki Żybury. Spektakl pt. „Imiona miłości” uświetnił Dzień Patrona Szkoły. Działał również „Teatr bez Gładzika” pod opieką prof. Piotra Spychały, który jak co roku organizuje w „Koperniku” Rzeszowskie Spotkania Teatralne im. Darka Gładzika Gładzikowskiego. W tym roku to już XIII edycja!

Jak co roku podczas Dnia Patrona Szkoły Dyplomami Kopernikowskimi zostali wyróżnieni uczniowie, którzy szczególnie zasłużyli się dla szkoły na polu naukowym, społecznym i kulturalno-sportowym.

Rok szkolny 2015/2016

W jubileuszowym roku szkolnym 2015/2016 IV Liceum mogło pochwalić się niemałymi osiągnięciami. Decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych środowisk edukacyjnych w Polsce, otrzymaliśmy po raz kolejny tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2016”. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2016 zostaliśmy sklasyfikowani na wysokim –203 miejscu, a w województwie podkarpackim zajmujemy 10 lokatę. A także po raz drugi ukazał się Ranking Liceów STEM. STEM to skrót od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ranking ten wskazuje na te spośród szkół, które prezentują najwyższy poziom z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i – w związku z tym – najlepiej przygotowują przyszłych studentów do studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. W metodologii uwzględniano wyniki matury oraz sukcesy szkoły w olimpiadach. W roku szkolnym 2015/2016 z przedmiotów ścisłych zajmujemy drugie miejsce w Rzeszowie i piąte na Podkarpaciu.

Był to pierwszy rok w pełni funkcjonującego e-dziennika. Narzędzie to pilotażowo wprowadzone zostało w ubiegłym roku a podczas głosowania Rady Pedagogicznej zrezygnowano z dokumentacji papierowej. Każda pracowania została wyposażona w sprzęt komputerowy, by w pełni móc korzystać z e-dziennika.

Młodzież chętnie brała udział w różnorakich konkursach i olimpiadach odnosząc spore sukcesy. A były to między innymi: konkurs fotograficzny „Francuskie wędrówki po Podkarpaciu”, 40 Olimpiada Języka Angielskiego, 39 Olimpiada Języka Niemieckiego, XXIII Olimpiada Informatyczna , XV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej, VI Olimpiada Języka Hiszpańskiego, IX Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej , XLIV Olimpiada Biologiczna , XXVIII Olimpiada Filozoficzna, XLVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, VIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny, Alfik Matematyczny, Konkurs wiedzy o Hiszpanii, Ogólnopolski Konkursu Neurobiologiczny Brain Bee 2016, Olimpiada Mediewistyczna.

Jak co roku odbyły się wymiany młodzieży szkolnej z zaprzyjaźnionymi uczniami szkół za granicą. Wieloletnią wymianę ze szkołą w Tostedt i Homburgu prowadzą prof. Anna Zawada i prof. Marta Brzozowska-Spychała. Po raz pierwszy uczniowi „Kopernika” polecieli na Teneryfę. Młodzież mogła również doskonalić swoje umiejętności językowe podczas pobytu w Portugalii i Hiszpanii a także podczas wyjazdu do Kent School of English.

Młodzież szkolna miała okazję poznawać wielokrotnie zamiłowania profesora Sławomir Andresa, gdyż organizował on w ramach Koła Historii Regionalnej wyjazdy po Podkarpaciu oraz akcje pt. „Czacha dymi”. Oprócz zgłębiania tajników historii w plenerze młodzież mogła rozwijać swe umiejętności muzyczne podczas spotkań „Akustycznych Harców”.

Kontynuowana była tradycja wyjazdów do Opery Lwowskiej. Uczniowie mogli obejrzeć i wysłuchać m.in. „Carmen” czy „Jezioro Łabędzie”. W ramach 45-lecia szkoły została też zorganizowana wycieczka szkolna do Warszawy na musical „Mamma Mia” i spotkanie z aktorką teatru muzycznego Roma, absolwentką IV LO panią Anną Sroką-Hryń.

Młodzież brała aktywny udział w projekcie „Kino Młodego Konesera”, który jak w ubiegłych latach koordynował prof. Dominik Nykiel. Również dużym powodzeniem cieszyły się szkolne teatry: „No Name Theatre” prowadzony przez prof. Agnieszkę Żyburę oraz „Teatr Bez Gładzika” prowadzony przez prof. Piotra Spychałę.

Po raz pierwszy odbył się w IV LO dzień zdrowia i fitness, a jak co roku uczniowie „Kopernika” mogli się integrować podczas Otrzęsin uczniów klas pierwszych, Dnia Otwartego, Dnia Wiosny- Dnia Lasu, Studniówki, akcji WOŚP.

W lutym bieżącego roku 29 uczniów naszej szkoły wyróżnionych zostało Dyplomami Kopernikowskimi.

W ten sposób uhonorowano ich szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz działania związane z kategorią osobowości. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Motywem przewodnim jubileuszowego, bo związanego z 45-leciem IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Koncertu kopernikowskiego przygotowanego przez utalentowaną młodzież naszej szkoły stały się wspomnienia i marzenia. Nad opracowaniem i przebiegiem artystycznym czuwała prof. Sabina Jezuit. 

Rok 2016/2017

W 30 oddziałach uczyło się 1074 uczniów.

Nauczyciele wychowania fizycznego rozwijali w uczniach „Kopernika” zamiłowanie do sportu. Odbyły się między innymi: szkolny turniej badmintona, szkolny turniej tenisa stołowego, wyjazdy narciarskie, wycieczki rowerowe, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

Młodzież mogła pochwalić się swoimi talentami w organizowanym po raz dziesiąty Szkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, którego pomysłodawczynią i organizatorką jest prof. Agnieszka Kulig.

Jak co roku młodzież naszej szkoły mogła brać udział w wielu konkursach, jak chociażby konkurs wiedzy o Hiszpanii, konkurs Wiedzy Technicznej. A także w ramach promocji szkoły wśród gimnazjalistów zostały zorganizowane dla wielbicieli j. francuskiego konkurs „Mikołajek” oraz konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

Młodzież i nauczyciele mieli okazję nieco bliżej się poznać na wycieczkach integracyjnych organizowanych z udziałem pań Pedagog we wszystkich klasach pierwszych. Wyjazdy te wpisane na stałe do statutu IV LO pozwalają na bliższe poznanie się, co owocuje w kolejnych latach wspaniałą współpracą podczas corocznego Dnia Otwartego IV LO, Pierwszego Dnia Wiosny, wyjątkowego Dnia Polski, Studniówki czy pożegnania uczniów klas maturalnych.

10.02.2017 roku odbyło się wręczenie Dyplomów Kopernikowskich w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, aż 31 uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych.

Rok 2017/2018

W  30 oddziałach uczyło się 1093 uczniów.

IV Liceum decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2018 otrzymało tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2018”. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zostaliśmy sklasyfikowani na 241 miejscu, w województwie podkarpackim zajęliśmy 9 lokatę, a 3 w Rzeszowie.

Uczniowie mogli się integrować podczas różnorakich imprez szkolnych jak chociażby Otrzęsiny uczniów klas pierwszych, Dzień Języka Hiszpańskiego, podczas którego można było posmakować tradycyjnych hiszpańskich dań czy poznać nieco bliżej kulturę tego kraju. Zorganizowany został również II Festiwal Języka Rosyjskiego, język ten zaczyna wśród młodzieży cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Ciekawa propozycja to również konkurs dla uczniów pt. „Austria – kraj i mieszkańcy”.

W tym roku szkolnym odbyło się wiele zawodów sportowych, były to m.in. Licealiada piłki siatkowej dziewcząt,Turniej Tenisa Stołowego, Szkolny Turniej Badmintona, Licealiada w piłce ręcznej chłopców, Licealiady w siatkówce chłopców i dziewcząt.

Samorząd uczniowski IV LO zorganizował kolejny już koncert zaduszkowy, a także Dzień Wiosny.

W szkole działa Wolontariat dla Kundelka - młodzież o wielkich sercach wraz z prof. A. Kulig zbiera  potrzebne rzeczy dla schroniska i odwiedza  „Kundelka” regularnie.

Prawa człowieka i jego zdrowie były tematami przewodnimi podczas Maratonu pisania listów Amnesty International oraz  podczas Pierwszego Rzeszowskiego Dnia Edukacji Onkologicznej i Dnia Transplantologii.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W naszej szkole na podsumowanie drugiej edycji projektu został zorganizowany koncert piosenki powstańczej przygotowany przez prof M. Żabińską - Osowy.

Prężnie działające Koło Wielbicieli Opery Lwowskiej zorganizowało wyjazdy na 3 spektakle, były to: „Wesele Figara” , „Aida” oraz operetka „Zemsta nietoperza”.

Symboliczny i znaczący dla IV LO Dzień Patrona Szkoły odbył się 14 lutego 2018r. Pani Dyrektor Danuta Stępień wręczyła Dyplomy Kopernikowskie. Ten ważny w życiu szkoły dzień poprzedzony został prezentacją Laureatów Dyplomów Kopernikowskich dla klas I i II. Tegoroczni maturzyści, opowiadając o swoich dokonaniach naukowych, artystycznych lub prezentując swoją osobowość, motywowali młodszych kolegów do pracy naukowej i nie tylko.

W dniu 5 lipca 2018 r. w ramach projektu „No cyberbullying at the school!” Dyrektor Szkoły Profesor Oświaty mgr Danuta Stępień gościła liczną delegację nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pedagogów z czterech zagranicznych instytucji reprezentujących różne kręgi kulturowe. W ramach tzw. Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+ odwiedzili nas nauczyciele z Włoch, Turcji i Portugalii. Głównym celem projektu jest  podniesienie świadomości na temat teoretycznych i praktycznych aspektów dotyczących cyberprzemocy.

Rok 2018/2019

W  30 oddziałach uczyło się 1073 uczniów.

IV Liceum decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2019 otrzymało tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2019”. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2019 zostaliśmy sklasyfikowani na 257 miejscu, w województwie podkarpackim zajęliśmy 12 lokatę, a 3 w Rzeszowie.

Wielkimi krokami zbliża się reforma szkolnictwa, a zatem ten rok upłynął na przygotowywaniu się do nowego czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz na planowaniu rozwiązań związanych z przyjęciem podwójnego rocznika uczniów do klas pierwszych.

Uczniowie rzeszowskich szkół, ich rodzice i nauczyciele od 2 października 2018 r. uzyskali dostęp do darmowego pakietu Microsoft Office.

Samorząd Uczniowski zorganizował cykl imprez szkolnych, jak Otrzęsiny uczniów klas pierwszych, konkurs z okazji Dnia Nauczyciela, Mikołajki, Dzień Wiosny.

W tym roku obchodziliśmy stulecie niepodległości. W naszej szkole zorganizowano wiele akcji, które miały upamiętnić ten ważny moment. Szkoła brała udział w akcji „Sto pocztówek na stulecie niepodległości”,  gdzie w formie kartki pozdrowiliśmy sto szkół w kraju i tyle samo kartek otrzymaliśmy. Kulminacją był koncert pt „100 lat z piosenką” przygotowany przez prof. M. Szczupakowską i prof. M.Żabińską - Osowy.

29 września ponad setka uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami i rodzinami wzięła udział w V Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Na szlakach Niepodległości”. Organizatorem wydarzenia było Szkolne Koło PTTK, które w ten sposób uczciło setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Zrealizowano również ciekawe projekty i dni tematyczne jak chociażby Warsztaty w języku francuskim, Dzień francuski, Dzień języka hiszpańskiego, Dzień wolności i praw obywatela, Dzień bezpiecznego internetu, koncert zespołu „Fusion”.

Nasze liceum po raz kolejny otrzymało krajową odznakę jakości aż w dwóch międzynarodowych projektach e-Twinning: „No me digas” oraz „En busca del patritesoro”, których koordynatorami w ubiegłym roku szkolnym byli nauczyciele języka hiszpańskiego prof. L. L. Delgado Conde oraz prof. Bartłomiej Prokop.

Miały miejsce liczne akcje charytatywne. Były to „Uszyj Jasia”, „Szlachetna Paczka”, zbiórki na schronisko zwierząt w Rzeszowie oraz akcje Caritas.

17 stycznia 2019 odbył się kolejny finał WOŚP. Główny sztab miał siedzibę w IV LO i szefował mu prof. Sławomir Andres. Pieniądze były liczone, podobnie, jak w poprzednich latach, w ratuszu. Był to ostatni rok funkcjonowania głównego sztabu WOŚP przy IV LO.

W kwietniu 2019 r. rozpoczął się ogólnopolski strajk,  który  w większości poparli nauczyciele naszej szkoły. Zaprzestano prowadzenia lekcji i innych zajęć dydaktycznych, nauczyciele pełnili dyżury.

22 kwietnia 2019 r. niespodziewanie zmarł nasz kolega, wieloletni nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie, profesor Wojciech Kątnik. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i młodzież z żalem pożegnali Pana Profesora.

Wraz z zakończeniem roku szkolnego pożegnaliśmy odchodzącego ze szkoły wicedyrektora prof. Leszka Posiewałę,  który pełnił tę funkcję od 2013 roku, a także odchodzącą na emeryturę prof. Bernadettę Adamus-Kawkę.

Rok 2019/2020

W  36 oddziałach uczyło się 1270 uczniów.

IV Liceum decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2020 otrzymało tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY 2020”. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2020 zostaliśmy sklasyfikowani na 200 miejscu, w województwie podkarpackim zajęliśmy 9 lokatę, a 3 w Rzeszowie.

Profesorowie Bartosz Liszak i Robert Chłanda od września zaczęli pełnić funkcje wicedyrektorów IV LO.

Ten rok to czas wytężonej pracy w zmienionej formule i z ogromnymi wyzwaniami. IV LO przyjęło pod swoje skrzydła podwójny rocznik klas pierwszych. By sprostać wyzwaniu lekcje odbywały się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w pobliskim budynku przedszkola. Dzięki temu IV LO nie było zmuszone pracować w systemie dwuzmianowym.

Od września został otwarty Internat przy IV Liceum Ogólnokształcącym zlokalizowany w DS „Promień” na terenie miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. W internacie jest 75 miejsc dla naszych licealistów. Funkcję kierownika internatu pełni p. mgr Barbara Balogh, a pracę podjęło 4 wychowawców. IV LO jest jedyną szkołą ogólnokształcącą w Rzeszowie, która posiada swój internat. Podjęto tam bardzo aktywną pracę nie tylko opiekuńczą, ale i wychowawczą, organizując swoim wychowankom dni tematyczne, spotkania z ciekawymi osobami czy organizując wieczory gier. Internat posiada pokój cichej nauki.

Uroczyste rozdania Dyplomów Kopernikowskich odbyło się 27.02.2020r.

Na początku marca do naszej szkoły zaczęły napływać niepokojące informacje o rozprzestrzeniającej się epidemii koronowirusa Covid-19. Decyzja rządu o zamknięciu szkół od 11 marca 2020 była dla nauczycieli i uczniów dużym zaskoczeniem. Dwutygodniowy okres kwarantanny wydawał się bardzo długi. Nie przypuszczaliśmy wtedy, że potrwa on aż do końca roku szkolnego. Zamarło życie kulturalne i społeczne szkoły, lekcje odbywały się online.

Nie było egzaminów ustnych z j. polskiego i języków obcych.

Samorząd uczniowski zdążył zorganizować Otrzęsiny uczniów klas pierwszych, coroczny Koncert Zaduszkowy, Mikołajki.

Podczas zakończenia roku szkolnego pożegnaliśmy się z odchodzącymi na emeryturę prof. Grażyną Rybą i prof. Hanną Podleśną.

Rok 2020/2021

W 35 oddziałach uczyło się 1217 uczniów.

W nowym roku szkolnym z nadzieją wróciliśmy do pracy w trybie stacjonarnym. Wprowadzono jednak reżim sanitarny, który znacząco wpłynął na szkolną rzeczywistość. Uczniowie i nauczyciele przebywając na korytarzach zobowiązani byli nosić maseczki. W celu ochrony uczniów i pracowników szkoły z przykrością musieliśmy zrezygnować z prawie wszystkich aktywności szkolnych, które wpływały na atmosferę naszej społeczności oraz były stałym elementem kalendarza roku szkolnego. Zawieszono wycieczki i wyjścia oraz wszystkie imprezy szkolne. Pomimo podjęcia środków ostrożności i wielkiej dyscypliny jeszcze we wrześniu odnotowaliśmy zachorowania uczniów i nauczycieli na Covid-19. W wyniku pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej decyzją rządu 19 października 2020r. powróciliśmy do nauki zdalnej. Ubiegłoroczne doświadczenia pozwoliły nam sprawnie rozpocząć pracę online.

Termin ferii zimowych decyzją rządu został przesunięty, zostały one połączone z przerwą świąteczną. Miesięczny okres przerwy i częściowy lockdown dawał nadzieję na powrót do nauki od 18 stycznia.

W lutym 2021r. ruszyła akcja szczepień grupy 0, wśród której znaleźli się również nauczyciele. Upatrując w tej akcji nadzieję na powrót do nauki stacjonarnej na szczepienie preparatem Astra Zeneca zgłosiła się bardzo duża grupa nauczycieli z naszej szkoły, którzy zostali zaszczepieni między 20 lutym a 6 marca 2021.

Rok szkolny 2020/2021 był drugim w historii szkoły rokiem kiedy nie odbyła się studniówka. Pierwszy raz miało to miejsce w roku 1982 z powodu wprowadzenia stanu wojennego, a tym razem z powodu pandemii.

Internat pozyskał kolejne piętro budynku, przejmując uczniów likwidowanego internatu Zespołu Szkół Mechanicznych. W tym roku szkolnym Internat zatrudniał 9 wychowawców i kierownika placówki. Posiadał 144 miejsca w pokojach trzyosobowych. Od tego roku w internacie zaczął działać zespół muzyczny pod opieką prof. J. Kościelnego. Z powodu pandemii internat został zamknięty od 19 października 2020 do 17 maja 2021r. kiedy wprowadzono naukę hybrydową, a od 31 maja został otwarty dla wszystkich mieszkańców.

Od 12 marca przeprowadzono w naszej szkole matury próbne z CKE w trybie stacjonarnym. Zachowując wszystkie środki ostrożności młodzież klas trzecich mogła sprawdzić swoją wiedzę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Mimo trwających ograniczeń związanych z pandemią, udało się zorganizować bezpieczne zajęcia integracyjne.

Wiele wydarzeń przeniosło się do Internetu. AGH zorganizowało wirtualne koło matematyczno-logiczne eMiL 25, odbył się kurs języka angielskiego online, który został przeprowadzony przez brytyjskiego nauczyciela z  zaprzyjaźnionej szkoły Kent School of English w Broadstairs do której wielokrotnie prof. Agnieszka Żybura zabierała uczniów „Kopernika”.

W ramach trwającej współpracy pomiędzy Wydziałem Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej a IV Liceum Ogólnokształcącym Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia uruchomiło pilotażowy cykl lekcji online w zakresie matematyki i fizyki.

W ramach akcji TIME IV CHRISTMAS dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej na prezenty dla dzieci z Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz na podarunki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sucharskiego udało się zebrać 3043,75 złotych.

Z uwagi na pandemię nie odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomów Kopernikowskich, Rada Pedagogiczna w wyniku głosowania przyznała te wyróżnienia  19 maturzystom.

 

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij