Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Matura 2022

1. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Absolwenci przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, której są uczniami lub którą ukończyli (do 7 lutego 2022 r.), albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (do 31 grudnia 2021 r.). Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.
W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu.

2. W 2022 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (zwanych dalej "wymaganiami egzaminacyjnymi") oraz sprawdza w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Informatory maturalne+aneksy 2022 z poszczególnych przedmiotów dostępne są  na stronie internetowej CKE.

3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski
b. matematyka
c. wybrany język obcy nowożytny
d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.
 
Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
a. biologia
b. chemia
c. filozofia
d. fizyka
e. geografia
f. historia
g. historia muzyki
h. historia sztuki
i. informatyka
j. język łaciński i kultura antyczna
k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
n. język polski
o. język regionalny (język kaszubski)
p. matematyka
q. wiedza o społeczeństwie.
 
 
Załączniki:
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2022
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij