Szukaj

Kent School of English

Od roku 2008 wspó?pracujemy z angielska szko?? Kent School of English w Broadstairs  wysy?aj?c cyklicznie ka?dego roku ch?tnych uczniów na jednotygodniowe wyjazdy j?zykowe. Oprócz zg??biania wiedzy z zakresu j?zyka angielskiego oraz szlifowania wymowy i gramatyki angielskiej nasi uczniowie maj? niepowtarzaln? szans? poznania kultury i obyczajów Brytyjczyków mieszkaj?c razem z nimi przez czas pobytu.

Opiek? nad wyjazdami sprawuj?: prof. Agnieszka ?ybura, prof. Katarzyna Be?ciak-Kocur, prof. Zofia Pakosz.

Relacja z wyjazdu Kent School of English 2018

W dniach 16-23.09.2018 ju? po raz dziesi?ty grupa naszych uczniów wyjecha?a na kurs j?zyka angielskiego w Kent School of English w miejscowo?ci Broadstairs, w Anglii, pod opiek? prof. Katarzyny Be?ciak-Kocur oraz prof. Zofii Pakosz.

Tradycyjnie po przylocie udali?my si? do s?awnego miasta uniwersyteckiego Cambridge. Nast?pnie wyruszyli?my w drog? do Broadstairs, gdzie powita?y nas rodziny zapewniaj?ce nam kwaterunek i wy?ywienie w czasie pobytu. Sp?dzili?my bardzo intensywny tydzie? na kursie j?zykowym w godzinach przedpo?udniowych  oraz zaj?ciach popo?udniowych i wieczornych ?piewaj?c, ta?cz?c czy wystawiaj?c przygotowane przez uczniów krótkie przedstawienia.

Wycieczka do Canterbury i zwiedzanie katedry wywar?y na nas ogromne wra?enie. Nasza przewodniczka w niezwykle ciekawy sposób przedstawi?a nam sporo ciekawych faktów z historii miasta i samej katedry. Przepi?kna pogoda, która dopisywa?a nam niemal?e przez ca?y tydzie?, intensyfikowa?a pi?kno przyrody i architektury odwiedzanych przez nas miejsc.

Wyj?tkiem by? dzie? wycieczki do Londynu i Dover, gdzie mieli?my okazj? pozna? prawdziw?, zmienn?, angielsk? pogod?, która jednak nie popsu?a nam ?wietnej zabawy.

Podsumowuj?c, by? to niezwykle udany, rocznicowy wyjazd.

filmik z wyjazdu

Relacja z wyjazdu Kent School of English 2017

Jubileuszowy kurs j?zykowy w Kent School of English - Broadstairs 2017 (17-24 wrze?nia 2017r.)

Ju? po raz dziesi?ty licz?ca tym razem a? 49 osób grupa m?odzie?y i nauczycieli reprezentuj?ca rzeszowskie IV Liceum Ogólnokszta?c?ce uczestniczy?a w intensywnym kursie j?zyka angielskiego. O?miodniowy pobyt w Anglii jak zawsze obfitowa? w niezapomniane wra?enia! Urocze nadmorskie miasteczko Broadstairs, w którym zatrzymali?my si?, by?o natomiast miejscem praktycznej nauki j?zyka ludzi z ró?nych krajów europejskich, mi?dzy innymi Austrii, Niemiec, Hiszpanii czy Polski.

Zaj?cia, oprócz tych typowo szkolnych, prowadzonych przez nauczycieli – native speakers, przybiera?y posta? ró?nych aktywno?ci; od tradycyjnych angielskich ta?ców (barn dance) przez wspólne ?piewanie (folk songs) i karaoke, gr? w kr?gle, a? do zaimprowizowanych przez m?odzie? etiud teatralnych.
Wszystkie wymienione formy s?u?y?y realizacji has?a – celu naszych Gospodarzy: English, English, English – all day, every day.
Ponadto zwiedzili?my wa?ne, pi?kne miejsca: Cambridge, nadmorskie miasta: Ramsgate i Margate, Dover oraz Canterbury. W?ród wielu atrakcji nie zabrak?o równie? wycieczki do Londynu – jednej z najwa?niejszych stolic europejskich. Warto nadmieni?, i? mieszkali?my w domach angielskich rodzin, gdzie nieustannie spotykali?my si? z przejawami ?yczliwo?ci i serdeczno?ci…
Inicjatork? oraz koordynatork? przedsi?wzi?cia ju? od dziesi?ciu lat jest pani profesor Agnieszka ?ybura, któr? wspieraj? panie: prof. Katarzyna Be?ciak-Kocur oraz prof. Zofia Pakosz.
Tegoroczne grono opiekunów grupy zasili?y równie? panie: prof. Sabina Magry? oraz prof. Mariola Mazur-Piasek.

Relacja z wyjazdu Kent School of English 2016

W dniach od 18 do 25 wrze?nia 2016 r. 29 uczniów naszej szko?y pod opiek? prof. Agnieszki ?ybury, prof. Katarzyny Be?ciak-Kocur oraz prof. Zofii Pakosz po raz kolejny mia?o okazj? wzi?? udzia? w kursie j?zykowym w Kent School of English w Broadstairs w Anglii. W tym roku program by? wyj?tkowo napi?ty ze wzgl?du na bogat? liczb? dodatkowo odwiedzonych miast m.in. Londynu, Canterbury, Cambridge, Dover, Margate. Oprócz porannych lekcji j?zyka angielskiego w grupach mi?dzynarodowych w programie by?o wiele popo?udniowych i wieczornych aktywno?ci. Pod okiem zawodowego aktora odby?y si? zaj?cia aktorstwa a przy muzyce na ?ywo ka?dy móg? nauczy? si? paru kroków Barn Dance. W ramach relaksu uczniowie mogli pogra? w kr?gle a tak?e przej?? si? wzd?u? wybrze?a z Broadstairs do pobliskiego portowego miasteczka Ramsgate. Podczas wieczoru karaoke oraz wieczoru Folksongs wszyscy bawili si? wy?mienicie ?piewaj?c swoje ulubione piosenki. Nie zabrak?o tak?e czasu na zakupy. W Londynie mieli?my okazj? nie tylko zwiedzi? najwa?niejsze atrakcje turystyczne, ale równie? sp?dzi? troch? czasu w towarzystwie Hollywoodzkich gwiazd w galerii Madame Tussauds. Nale?y przyzna?, ?e w tym roku pogoda angielska nas rozpie?ci?a cudownym s?o?cem i temperatur? powy?ej 20 stopni Celsjusza ka?dego dnia, co mo?na zobaczy? na naszej otwartej dla wszystkich grupie na Facebook’u:  

Biblioteka
UKS Czwrka
Dzia?alno?? SU
Pedagog szkolny
Matura 2019
?acina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies