Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

2013 Wyprawka szkolna

opublikowane: 26 sie 2013, 13:48 przez Olga Filipek   [ zaktualizowane 27 sie 2013, 10:17 ]
Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

Kryteria:

- uczniowie klas II, spełniający kryterium dochodowe (dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł);
-
 uczniowie klas II, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego;
- uczniowie klas II, niespełniających kryterium dochodowego, u których występuje przynajmniej jedna okoliczność: 
1) ubóstwo
2) sieroctwo
3) bezdomność
4)bezrobocie

5) niepełnosprawność

6) długotrwała lub ciężka choroba

7) przemoc w rodzinie

7 a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

12) alkoholizmu lub narkomania

13) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

14) klęska żywiołowa lub ekologiczna


- uczniowie klas I-III:

1) słabo widzący

2) niesłyszący

3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

5) z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach 1) - 4)


- uczniowie posiadający orzeczenie poradni o potrzebie kształcenia specjalnego

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej www.erzeszow.pl lub http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2013-r-wyprawka-szkolna ).
 2. Dokumenty potwierdzające dochód rodziny (netto). W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
 3. W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, lub zasiłku okresowego, wymagane jest zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
 4. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.
 5. W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Termin składania wniosków

Wniosek (wraz z odpowiednim załącznikiem) skierowany do dyrektora szkoły, mogą składać w gabinecie pedagogów IV LO rodzice /opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie w terminie do 5 września 2013 r. 

Informacje dodatkowe

 1. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty 445 zł.
 2. Dyrektor szkoły zwraca koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu: imienna faktura VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 - „Wyprawka szkolna”.
 4. W przypadku zakupu podręczników przez szkołę zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie zbiorczych faktur wystawionych na szkołę, z określeniem kosztów poniesionych przez rodzica.
 5. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały wymaganych dokumentów.
 6. Wszelkie informacje dostępne są w gabinecie pedagogów szkolnych.
 7. Dokumenty dotyczące rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl w zakładce Finanse na edukację).
Ċ
Olga Filipek,
23 wrz 2013, 11:54
Ċ
Olga Filipek,
23 wrz 2013, 11:55
Ċ
Olga Filipek,
27 sie 2013, 10:21
Ċ
Olga Filipek,
28 sie 2013, 10:24
Ċ
Olga Filipek,
28 sie 2013, 10:24
Comments