Informacje‎ > ‎Stypendia‎ > ‎

2013 Zasiłki szkolne

opublikowane: 28 sie 2013, 10:41 przez Olga Filipek

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, dostępny na stronie internetowej www.bip.erzeszow.pl
  • dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego

Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16 a, pok. nr 2.

Termin i sposób załatwienia

O zasiłek szkolny może ubiegać się, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku:
  • rodzic ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania zasiłku określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Jednostka odpowiedzialna

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16 a, pok. 2, tel. (017) 875 46 39.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie zasiłku szkolnego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

  • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
  • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 530,00 zł.
Ċ
Olga Filipek,
28 sie 2013, 10:42
Comments