Szukaj

Nabór uzupełniający wniosków stypendialnych dla uczniów z terenów przyłączonych do Gminy Miasto Rzeszów

09.01.2019 r.

Nabór uzupełniający wniosków stypendialnych dla uczniów z terenów przyłączonych do Gminy Miasto Rzeszów

 

Informujemy że, w związku z przyłączeniem do Rzeszowa części sołectwa Miłocin z gminy Głogów Młp. i sołectwa Matysówka z gminy Tyczyn, Oddział Stypendiów ogłosił dla uczniów z w/w terenów, którzy w wyniku zmiany granic administracyjnych Miasta Rzeszowa stali się jego mieszkańcami. nabór wniosków o przyznanie:

 1.  Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

może być przyznane uczniowi, który na zakończenie roku szkolnego 2017/2018:

 1. uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 2. nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Oraz przy Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:

 1. uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych - co najmniej: 5,10 (razem z religią),

a przy Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:

 1. uzyskał tytuł laureata (w terminie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku):
 • konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
 • olimpiady - trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim,
 • konkursu, turnieju – trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim - obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
 • konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.

 1. Stypendium dla młodego inżyniera (Program stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”)

może być przyznane uczniowi, który na zakończenie roku szkolnego 2017/2018:

a)  w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał, co najmniej dobrą ocenę zachowania,

b)  w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

c) w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,

d) w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50,

e) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, co najmniej 5,30, którą oblicza się na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród następujących: a) matematyka, b) fizyka, c) biologia, d) chemia, e) informatyka, f) geografia,

Termin i sposób załatwienia:

 1. Wnioski należy pobrać ze stronu Urzędu miasta Rzeszowa:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia1

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-mlody-inzynier

 1. Wnioski należy drukować (i wypełniać) dwustronnie.
 2. Kompletnie wypełnione wnioski (bez skreśleń i poprawek, wypełnione wszystkie pola z danymi ucznia), a przy stypendium Młodego Inżyniera  uczniowie klas pierwszych także zaświadczenia o ocenach z III klasy gimnazjum należy składać do pedagogów szkolnych w nieprzekraczalnym  terminie do 23 stycznia 2019.
 3. Złożone przez uczniów wnioski opiniuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor szkoły składa je w Oddziale stypendiów do dnia 31 stycznia 2019 r.
 4. Uczeń może pobierać tylko jedno z w/w stypendiów.
 5. Wszystkich informacji udzielają pedagodzy szkolni.

 

Biblioteka
UKS Czwórka
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2019
Łacina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies