Szukaj

Stypendium Dyrektora Szko?y

02.01.2019 r.

Stypendium Dyrektora szko?y

1. Stypendium mo?e by? przyznane uczniowi, który spe?nia ??cznie nast?puj?ce kryteria:

a) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyska? ?redni? ocen, ??cznie z religi?, minimum 4,90 (?redni? podajemy bez zaokr?glenia do dwóch miejsc po przecinku);

b) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyska? co najmniej bardzo dobr? ocen? z zachowania;

c) wykazuje si? aktywno?ci? i zaanga?owaniem w ?ycie szko?y lub spo?eczno?ci lokalnej.

2. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów sk?ada wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 8 stycznia 2019 r.

3. Ucze?, ma obowi?zek pobra? ze strony internetowej szko?y lub odebra? od wychowawcy druk o?wiadczenia o numerze konta bankowego, na które ma by? przekazane stypendium (jeden egzemplarz),
i kompletnie wype?nione dostarczy? pedagogom szkolnym do dnia 8 stycznia 2019 r.

Druki wniosku i o?wiadczenia o numerze konta bankowego do pobrania ze strony: 

http://www.kopernik.rzeszow.pl/ogloszenia/stypendium-dyrektora-szkoly

Biblioteka
UKS Czwrka
Dzia?alno?? SU
Pedagog szkolny
Matura 2019
?acina w 4 LO
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies